show sidebar & content

Jersey - slajdowisko 25 września

13 Wrz 2019

W środę 25 wrze­śnia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na kolejne slaj­do­wi­sko. Tym razem pan Jacek Kulon zabie­rze nas w podróż na Jersey.

20.03.2010 004

” Wyspa poło­żona na Kanale La Mache –zwanym przez Angli­ków “English Channel”…Jest naj­więk­szą z 5 zamiesz­ka­łych wysp zwa­nych Wyspami Nor­mandz­kimi lub Chan­nel Islands.

Jest wyspą sta­no­wiącą swo­iste kurio­zum poli­tyczne czy socjo­lo­giczne! Nie należy ani do Uni­ted King­dom( choć uznaje zwierzch­ność kró­lów angiel­skich od 1204 roku!)- ani do Unii Euro­pej­skiej! Jest też tzw.“offshore Island”- to zna­czy rzą­dzi się wła­snymi prawami.ekonomicznymi i podat­ko­wymi!

W całym regio­nie w któ­rym poło­żone są Wyspy Nor­mandz­kie, są też naj­więk­sze w Euro­pie i dru­gie na świe­cie fale przy­pływu i odpływu. Wyso­kość fali przy­pływu w swoim apo­geum sięga 15 metrów!

Mimo iż Jer­sey jest poło­żona zale­d­wie ok.20 kilo­me­trów od wybrzeży Francji-stanowi z pew­no­ścią bar­dzo egzo­tyczny ele­ment euro­pej­skiego kra­jo­brazu! :)…”

Gorąco pole­camy!