show sidebar & content

"Japonia - mieszanka nowoczesności i tradycji" - slajdowisko 7 czerwca

30 Maj 2017

W środę 7 czerwca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na spo­tka­nie z Wero­niką Wawro i wspo­mnie­niami z egzo­tycz­nej podróży do Japo­nii — kraju “kwit­ną­cej wiśni” — gdzie nowo­cze­sność prze­plata się z tra­dy­cją.

DSC06639

“…Pre­zen­ta­cja którą przy­go­to­wa­łam jest zapi­sem naj­cie­kaw­szych i naj­bar­dziej war­to­ścio­wych momen­tów z trwa­ją­cej trzy tygo­dnie wymiany pol­sko– japoń­skiej.

Zawar­łam w niej zdję­cia z nowo­cze­snego Tokio i tra­dy­cyj­nego Kioto oraz cie­ka­wostki na temat życia codzien­nego japoń­skiej rodziny. ..”

Wero­nika Wawro

Gorąco pole­camy!