show sidebar & content

"Izrael - moja podróż do Ziemi Świętej" - slajdowisko 15 lutego

30 Sty 2017

“Czy pod Ścianą Pła­czu ma zna­cze­nie, czy jesteś kobietą czy męż­czy­zną? Jakiego koloru samo­chody jeż­dżą po Izraelu?Jaką muzykę naj­gło­śniej sły­chać w Betle­jem? Czy w Morzu Mar­twym można pły­wać? Jak zoba­czyć od wewnątrz orto­dok­syjny klasz­tor, nie będąc wyzna­nia pra­wo­sław­nego? Czy w Izra­elu naprawdę jest tak nie­bez­piecz­nie? Co dzieje się nocą w Bazy­lice Grobu Pań­skiego?
Odpo­wie­dzi na te pyta­nia oraz zdję­cia miejsc zna­nych i tych, o któ­rych mało się mówi w środę 15 lutego w Cafe Kon­ty­nenty.“
Gosia Cze­kierda

IMG_8179

W środę 15 lutego o godzi­nie 19.00 na pierw­szym po feriach slaj­do­wi­sku prze­nie­siemy się do Izra­ela — kraju kon­tra­stów i prze­ciw­wsta­wieństw, który więk­szo­ści koja­rzy się głów­nie z syna­go­gami, Zie­mią Świętą, pej­sami, jar­muł­kami i oczy­wi­ście odwiecz­nymi kon­flik­tami. Wraz z Gosią Cze­kierdą może uda nam się odkryć zupeł­nie inny kraj?

Gorąco pole­camy!