show sidebar & content

"Islandia - ziemia lodu i ognia" - slajdowisko 7 lutego

28 Sty 2018

“…Islan­dia. Zie­mia lodu i ognia. Jeden z naj­bar­dziej feno­me­nal­nych kra­jo­bra­zowo kra­jów świata. Nagro­ma­dze­nie atrak­cji tury­stycz­nych i zachwy­ca­ją­cych wido­ków na tak nie­wiel­kiej powierzchni. To dziwny kraj pełny ludzi, któ­rzy przez pół roku żyją w ciem­no­ściach, z powodu elfów prze­kła­dają budowę auto­strad i uwielbiają biegać na golasa…”

DSC_0205

O Islan­dii — kraju, który staje się coraz popu­lar­niej­szym kie­run­kiem waka­cyj­nym, można powie­dzieć, że świat dzieli się na te osoby, które już tam były, albo te, które marzą, by Islan­dię odwie­dzić.

W środę 7 lutego o godzi­nie 19.00 możesz przy­po­mnieć sobie swoją podróż na Islan­dię lub zacząć przy­go­to­wa­nia do takiej podróży — bo jeśli będziesz z nami to zna­czy, że od dawna marzysz o odwie­dze­niu tego jed­nego z naj­pięk­niej­szych zakąt­ków świata.

O wyspie, jego miesz­kań­cach, “cudach przy­rody” oraz codzien­nym życiu na Islan­dii opo­wie rodo­wity Island­czyk — Erik Lutley.

Gorąco pole­camy!