show sidebar & content

"Islandia - nie kraj, lecz kolaż" - slajdowisko 2 stycznia 2019 roku

20 Gru 2018

20180621_134050

“…Zasta­na­wia­łem się w jaki spo­sób mógł­bym pod­su­mo­wać wyjazd na Islan­dię. Do dzi­siaj nie dotarło do mnie, że zosta­wi­li­śmy ją tysiące kilo­me­trów za sobą.

Każ­dego dnia spo­ty­ka­li­śmy się z nie­wia­ry­god­nym pięk­nem natury, któ­rego nie spo­sób zmie­rzyć zdję­ciami. Mam wra­że­nie, że Islan­dia to nie kraj, lecz kolaż. Nie­pa­su­jące do sie­bie puz­zle, które zostały pozle­piane w pla­ste­linę tysiąca wodo­spa­dów. Pola łubinu cią­gnące się po hory­zont gór i drogi prze­ci­na­jące rzeki. Pola lawy i czar­nego pia­chu. Kolory gór, lodu, nieba, zacho­dów i wscho­dów – nie­skoń­czone kom­bi­na­cje z palety barw. Dzie­wi­cze rejony nie ska­żone ludzką ręką.

Nie­skoń­czona ilość zachwy­tów

3 tys. prze­je­cha­nych kilo­me­trów

9 wspa­nia­łych ludzi, z któ­rych każdy wno­sił coś wyjąt­ko­wego w tą wyprawę…”

Michał Golch

Jeśli chcesz zoba­czyć prze­piękne zdję­cia, które i tak nie odda­dzą piękna tam­tej­szego kra­jo­brazu i posłu­chać o wra­że­niach z podróży na Islan­dię zapra­szamy w środę 2 stycz­nia 2019 roku o godzi­nie 19.00. Naszym Gościem i prze­wod­ni­kiem będzie Pan Michał Golch.

Gorąco pole­camy!