show sidebar & content

Iran - slajdowisko 2 marca

17 Lut 2016

W środę 2 marca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na nie­zwy­kłe spo­tka­nie z Ewe­liną Góral z Repu­bliki Podróż­nika — grupy podróż­ni­czych zapa­leń­ców, któ­rzy każdą wolną chwilę poświę­cają pla­no­wa­niu wypraw w naj­dal­sze zakątki świata i ich reali­zo­wa­niu. Chcą dzie­lić się swoim spo­so­bem na waka­cje lub urlop, by każdy zła­pał bak­cyla i został “eta­to­wym podróż­ni­kiem”. Tym razem odwie­dzimy Iran.

_4

“…Wyobraź sobie kraj, w któ­rym mieszka 80 milio­nów ludzi. Teraz zamknij oczy i pomyśl, że wła­śnie prze­by­wasz w towa­rzy­stwie uśmiech­nię­tego, bar­dzo miłego i jed­no­cze­śnie pomoc­nego czło­wieka. A teraz tego jed­nego czło­wieka pomnóż razy 80 milio­nów. Wiem, to trudne…ale tak wła­śnie jest w Ira­nie!

Kola­cja u irań­skiej rodziny, noc­leg nad upalną Zatoką Per­ską, nocna prze­jażdżka na wiel­błą­dach i nie­zli­czone roz­mowy z Irań­czy­kami, któ­rzy pamię­tają czasy sprzed rewo­lu­cji islam­skiej — kiedy to można było zaba­wić się na jed­nej z miej­sco­wych dys­ko­tek — to naj­lep­sza reklama dla tego kraju.

O Ira­nie sprzed 1979 roku i o tym po rewo­lu­cji islam­skiej, a także o irań­skiej gościn­no­ści opo­wie amba­sa­dorka Repu­bliki Podróż­nikaEwe­lina Góral…”

Gorąco pole­camy!