show sidebar & content

"Iran - Persamenia" - slajdowisko 19 października

06 Paź 2016

Wybierz się z nami w podróż po miej­scach zwią­za­nych z chrze­ści­jań­stwem Arme­nii, na jej południowo-wschodnie histo­ryczne „kresy”, leżące obec­nie na tery­to­rium Iranu.

Naszym prze­wod­ni­kiem po tej nie­zwy­kłej kra­inie będzie pan prof.Andrzej Piso­wicz — ira­ni­sta, pro­fe­sor Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, który po raz kolejny przy­bliży nam Iran.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“…Dobrych kilka lat temu pozna­łem Ormia­nina z Libanu, Isz­chana Czi­ft­cziana – lek­tora języka zachod­nio­or­miań­skiego na Uni­wer­sy­te­cie w Ham­burgu (język zachod­nio­or­miań­ski różni się od wschod­nio­or­miań­skiego, uży­wa­nego przez Ormian w Repu­blice Arme­nii, Gór­skim Kara­ba­chu i w Ira­nie). Jego brat, Kri­kor (po pol­sku Grze­gorz – postać Kir­kora z Bal­la­dyny nosiła ormiań­skie imię), jest duchow­nym Ormiań­skiego Kościoła Apo­stol­skiego, od 552 roku nie­za­leż­nego od pozo­sta­łych wspól­not chrze­ści­jań­skich. W 2012 roku Kri­kor Czi­ft­czian został mia­no­wany bisku­pem Die­ce­zji Azer­bej­dżań­skiej Ormiań­skiego Kościoła Apo­stol­skiego z sie­dzibą w Tabri­zie.

Cztery lata póź­niej, w kwiet­niu 2016 roku, zna­la­złem się w Tabri­zie (po turecku: Tebriz). Podró­żo­wa­łem po miej­scach zwią­za­nych z chrze­ści­jań­stwem Arme­nii na jej południowo-wschodnich histo­rycz­nych „kre­sach”…

Andrzej Piso­wicz

Gorąco pole­camy!