show sidebar & content

"Indie - piękny kraj o stu obliczach" - slajdowisko 23 maja

12 Maj 2018

W środę 23 maja o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na spo­tka­nie z panią Agatą Wło­dek, z którą udamy się w nie­zwy­kle barwna i cie­kawą podróż do Indii — kolebki wspa­nia­łej cywi­li­za­cji, syno­nimu biedy i prze­lud­nie­nia, kra­iny cudów natury i przy­rody, wylę­garni tro­pi­kal­nych cho­rób, mie­szanki róż­nych , reli­gii, zapa­chów i kolo­rów. Dla jed­nych czy­ste piękno, dla innych syf i naj­gor­szy kosz­mar. Indie można kochać, albo je nie­na­wi­dzić, ale na pewno nie można pozo­stać wobec nich obo­jęt­nym.

DSC00033

“Kolo­rowe Tamil Nadu — cie­kawy i warty odwie­dze­nia region Indii Połu­dniowo — Wschod­nich, w któ­rym wielu ludzi żyje pro­stym życiem. Kraj patrio­tów, ale nie kse­no­fo­bów, w któ­rym wyśmie­wa­nie bóstw i reli­gii jest tabu. Podróż przez świat sta­ro­żyt­nych świą­tyń, zna­ko­mi­tego jedze­nia i zapo­mnia­nych w Euro­pie zawo­dów. Kra­ina dla tych, któ­rzy chcą poznać kul­turę dra­wi­dyj­ską, zoba­czyć nie­sa­mo­wite bogac­two przy­rod­ni­cze czy pole­niu­cho­wać na plaży. Ale i dla tych któ­rzy chcą odna­leźć wewnętrzny spo­kój…”

Gorąco pole­camy!