show sidebar & content

"Góry Słowenii i urocze wyspy Chorwacji - czyli szczypta pieprzu i soli w pigułce" - slajdowisko 5 października

22 Wrz 2016

Jeśli lubisz góry i pie­sze wędrówki, albo kochasz morze i żeglo­wa­nie przyjdź koniecz­nie na slaj­do­wi­sko w środę 5 paź­dzier­nika o godzi­nie 19.00.

14117877_1171846319556031_1578599746037354339_n

Andrzej Zyg­munt i nie tylko on — opo­wie­dzą o jesz­cze wciąż dzi­kiej, malow­ni­czej i pięk­nej Sło­we­nii oraz bla­skach i cie­niach podzi­wia­nia wysp Chor­wa­cji od strony morza — czyli o wspól­nym żeglo­wa­niu — praw­dzi­wych wil­ków mor­skich i tych, dla któ­rych wyprawa mor­ska stała się nie lada wyzwa­niem…

“…Nasze dwa tygo­dnie waka­cji to tro­chę pie­przu w Górach Sło­we­nii, czyli wyma­ga­jące pie­sze wędrówki — choć miały być “spa­ce­rowe”, cza­sem chłód i dłu­gie prze­jazdy samo­cho­dem, a z dru­giej strony sól, którą czu­li­śmy wszę­dzie pod­czas żeglo­wa­nia mię­dzy wyspami Chor­wa­cji. Ten rejs dla jed­nych był wspa­niałą przy­godą, a dla dru­gich nie lada wyzwa­niem z odro­biną stra­chu i dresz­czyku i.…”

Gorąco pole­camy!