show sidebar & content

"Francja - kierunek Atlantyk" - slajdowisko 30 października

17 Paź 2019

DSC05128

“Jedziemy nad Atlan­tyk” — to była główna myśl tego­rocz­nego urlopu. 11 lat wcze­śniej mie­li­śmy już oka­zję zachwy­cić się sze­ro­kimi atlan­tyc­kimi pla­żami, na któ­rych raczej szuka się ludzi a nie przed nimi ucieka… Oczy­wi­ście cel był “kom­pak­towy” — oprócz plaż zawsze chcemy coś zwie­dzić, czymś się zachwy­cić. Reali­zu­jąc różne dodat­kowe plany i zobo­wią­za­nia wyru­szy­li­śmy do Bel­gii, potem przez Luk­sem­burg, Lota­ryn­gię do nada­tlan­tyc­kiego portu La Rochelle, które stało się naszą bazą wypa­dową. Droga powrotna przy­jęła kształt bar­dzo sze­ro­kiego łuku, dzięki czemu mie­li­śmy oka­zję zoba­czyć sławne Car­cas­sonne, Morze Śród­ziemne i bur­gundz­kie — sławne z musz­tardy — Dijon. Sło­wem, podróż pełna wra­żeń, któ­rymi chęt­nie się podzie­limy…”

Kata­rzyna, Gabriela i Piotr Pacho­larz

Zapra­szamy w środę 30 paź­dzier­nika o godzi­nie 19.00 na kolejne spo­tka­nie z Pio­trem Pacho­la­rzem i jego rodziną. Tym razem wybie­rzemy się w podróż do Fran­cji.

Gorąco pole­camy!