show sidebar & content

"Floryda - czyli słoneczny stan"- slajdowisko 3 lutego

15 Sty 2016

“…Sun­shine State — nazwany tak dzięki wspa­nia­łemu kli­ma­towi i słońcu świe­cą­cemu przez cały rok. Śred­nie tem­pe­ra­tury zimą w dzień 15 – 20 st.C, latem ok. 30 st.C, a rekord w księ­dze Guinness’a ma mia­steczko Cle­ar­wa­ter– 768 dni sło­necz­nych z rzędu! Sub­tro­pi­kalny kli­mat i tro­pi­kalna roślin­ność, bajeczne plaże i malow­ni­cze wyspy. Kry­sta­licz­nie czy­sta i cie­pła woda Zatoki Mek­sy­kań­skiej, mając a nawet zimą powy­żej 20 st C. Uprawy tro­pi­kal­nych owo­ców i warzyw. Trzy parki naro­dowe — w tym słynne bagna Ever­gla­des zwane przez Indian Rzeką traw — jedyny w Ame­ryce sub­tro­pi­kalny park naro­dowy, gdzie wśród lasów man­gro­wych i zala­nych wodą traw czają się ali­ga­tory.

Inne atrak­cje tury­styczne to przed wszyst­kim Ken­nedy Space Cen­ter na Cap Cana­ve­ral, obiekty Disney­landu w oko­li­cach Orlando, wyścigi samo­cho­dowe na pla­żach w Day­tona Beach, czy naj­sław­niej­sze miej­sco­wo­ści wcza­sowe jak Miami i Miami Beach z cie­ka­wym akwa­rium mor­skim, Fort Lau­der­dale i Key West poło­żona na archi­pe­lagu Flo­rida Keys — łań­cu­cha 1700 kora­lo­wych wysp i wyse­pek, połą­czo­nych 11 kilo­me­tro­wym mostem i wresz­cie St. Augu­stine — naj­star­sza euro­pej­ska osada w USA…”

Maria Lankosz-Mróz

DSC01858

Na wspo­mnie­nia ze swo­jej podróży na Flo­rydę –czyli sło­necznego stanu w USA — zapra­sza 3 lutego o godzi­nie 19.00 pani Maria Lankosz-Mróz. Razem zwie­dzimy naj­cie­kaw­sze miej­sca na Flo­ry­dzie, ale także odkry­jemy wiele tajem­nic przy­rod­ni­czych — cza­sem zaska­ku­ją­cych. Któż bowiem — jak nie bota­nik, pra­cu­jący w Ogro­dzie Bota­nicz­nym Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego może nam je lepiej poka­zać?

Gorąco pole­camy!