show sidebar & content

"Irlandia - zielona wyspa" - slajdowisko 30 marca

17 Mar 2016

“..Irlan­dia nazy­wana jest zie­loną wyspą, z kapry­śnym kli­ma­tem, ponie­waż tak soczy­sta zie­leń w kra­jo­bra­zie chyba nigdzie nie występuje.Szkoda tylko, że ta zie­leń jest prze­waż­nie mokra.
Prze­mien­nie słońce i deszcz, ale pra­wie zawsze wiatr to zja­wi­ska zupeł­nie tu nor­malne. Nie­do­statki kli­ma­tyczne rekom­pen­suje nie­zwy­kła życz­li­wość ludzi i sama wyspa; swoją urodą…”

irlandia2

W środę 30 marca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na spo­tka­nie z panem prof. Kazi­mie­rzem Flagą, który zabie­rze nas w podróż na Irlan­dię — zie­loną wyspę. Jest ona rajem dla wszyst­kich lubią­cych spę­dzać czas na świe­żym powie­trzu i podzi­wiać “cuda natury” — choćby naj­wyż­sze na świe­cie Klify Moheru, ale także dla tych, któ­rzy uwiel­biają odkry­wać histo­rię — Wzgó­rze Tary czy Boyne Val­ley

Ponie­waż była to wyprawa orga­ni­zo­wana przez Kate­drę Budowy Mostów i Tuneli Poli­tech­niki Kra­kow­skiej, więc “samo przez się — się rozu­mie”, iż głów­nym celem wyprawy było obej­rze­nie jak naj­więk­szej ilo­ści mostów.Ale zdzi­wiłby się nie­je­den, który tak myśli! Pod­czas wyprawy nie pomi­nięto także obiek­tów sakral­nych, histo­rycz­nych i kra­jo­bra­zo­wych — czyli wszyst­kiego z czego sły­nie Irlan­dia.

Gorąco pole­camy!