show sidebar & content

"Etiopia - fascynujący kraj - nie tylko w Afryce" - slajdowisko 13 marca

26 Lut 2019

_MG_1871

„…Kra­kus, absol­went górnic­twa na AGH. Zaczął wyjeżdżać dopiero w wieku 17 lat do krajów euro­pej­skich, do azja­tyc­kich repu­blik byłego Związku Radziec­kiego i do często odwie­dza­nej w tam­tych cza­sach Tur­cji. Mimo wielu cie­ka­wych miejsc na naszym kon­ty­nen­cie, posma­ko­wa­nie kul­tur Bli­skiego Wschodu, krajów arab­skich, czy Indii dopro­wa­dziło do nar­ko­tycz­nego uzależnie­nia zwa­nego podróżowa­niem.

.…. i tak minęło 32 lata błąkania się w wol­nym cza­sie głównie po kra­jach Azji oraz Ame­ryki Południo­wej i Cen­tral­nej, wędro­wa­nia w Hima­la­jach, Andach i Kara­ko­rum, i tra­fia­niu do baj­ko­wych miejsc jak Gala­pa­gos czy Bhu­tan. Przy­szedł czas na Afrykę. Po podróżowa­niu po Nige­rii, wyjazd do kolo­ro­wej, przepięknej przy­rod­ni­czo Etio­pii ustawił ją w pierw­szej piątce naj­bar­dziej fascy­nujących pośród wszyst­kich krajów odwie­dzo­nych w ciągu trzech dziesięcio­leci.

Tomasz Noga

W środę 13 marca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na opo­wie­ści i slajdy z Etio­pii – jed­nego z naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych kra­jów – nie tylko w Afryce.

Gorąco pole­camy!