show sidebar & content

Dwa oblicza Haiti - slajdowisko 7 września

10 Sie 2016

Waka­cje powoli dobie­gają końca i koń­czą się nasze waka­cyjne podróże, ale zaczy­ają się “podróże” w Kon­ty­nen­tach.

Wiele miejsc chcie­li­by­śmy jesz­cze odwie­dzić! Dla­tego już od wrze­śnia zapra­szamy na slaj­do­wi­ska — opo­wie­ści o podró­żach — tych bar­dzo dale­kich i cał­kiem bli­skich.

P1180418

7 wrze­śnia o godzi­nie 19.00, na pierw­szym po waka­cjach slaj­do­wi­sku udamy się w bar­dzo daleką podróż i wraz z panią Karo­liną Brach odkry­jemy nie­zwy­kle uro­kliwy, acz bar­dzo biedny kraj — Haiti — kraj o dwóch zupeł­nie róż­nych obli­czach.

“…Hispa­niola– Kara­ib­ska wyspa pełna sprzecz­no­ści, dwa różne kraje, dwa różne języki urzę­dowe, sprzecz­ność kul­tu­rowa, sprzecz­ność gospo­dar­cza..

Zapra­szam do odwie­dze­nia zachod­niej czę­ści wyspy, pierw­szej repu­bliki czar­nych, kraju z nie­wie­loma prze­pi­sami praw­nymi, ale gdzie w kam­pa­nii pre­zy­denc­kiej star­tuje 56 kan­dy­da­tów.

Kraju z pia­skiem jak cie­pła mąka, morzem w tym samym kolo­rze co kara­ib­skie niebo, ale z rze­kami i uli­cami przy­po­mi­na­ją­cymi wysy­pi­ska śmieci. Gdzie góry już nie są zale­sione, ale pokryte upra­wami nawet przy 60% nachy­le­niu stoku,

Gdzie coca cola jest tań­sza od soku ze świe­żych owo­ców, a na śnia­da­nie dostaje się spa­ghetti.

Gdzie naj­bied­niejsi miesz­kają z wido­kiem na Kara­ib­skie Morze,

Gdzie Bon Dieu uczy żeglo­wa­nia, a duchy Voudou kryją się pod posta­ciami wielu naszych świę­tych.

Aż wresz­cie gdzie poza naj­więk­szymi kibi­cami piłki noż­nej, można spo­tkać potom­ków Pola­ków.

Spę­dzi­łam na Haiti trzy lata i chęt­nie opo­wiem o naszej wspól­nej polsko-haitańskiej histo­rii oraz o nie­sa­mo­wi­tym życiu na tej wyspie…”

Karo­lina Brach

Gorąco pole­camy!