show sidebar & content

Droga św.Jakuba - droga wyznaczona przez gwiazdy

30 Sty 2014

Wyjąt­kowo we wto­rek 4 marca 2014 roku o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na nie­zwy­kłą opo­wieść o nie­zwy­kłej dro­dze - dro­dze św.Jakuba — pro­wa­dzą­cej do San­tiago de Com­po­stela.

Camino +Hiszpania 065

Kate­dra San­tiago de Com­po­stela — miej­sce spo­czynku św. Jakuba, jed­nego z dwu­na­stu apo­sto­łów Jezusa, do dnia dzi­siej­szego jest jed­nym z naj­waż­niej­szych miejsc piel­grzym­ko­wych, ale rów­nież wspa­niałą atrak­cją tury­styczną Hisz­pa­nii.

Jola Janik opo­wie o dwóch piel­grzym­kach do grobu św. Jakuba. Pierw­szą - Camino Fran­cez — prze­szła w 2008 roku, drugą — Camino Por­tu­guez — w 2013 roku.

“…Droga świę­tego Jakuba pro­wa­dząca do San­tiago de Com­po­stela, jak mówi legenda to droga wyzna­czona przez gwiazdy. Już od śre­dnio­wie­cza piel­grzymi prze­mie­rzają kolejne mia­sta i wio­ski, aby dotrzeć do grobu świę­tego Jakuba.

Moje camino zaczęło się w 2008 r. kiedy to ok. 750km pie­szo prze­szłam drogę fran­cu­ską, a w lipcu 2013r z Lizbony, przez Fatimę, Porto dotar­łam do San­tiago.

W cza­sie mojej piel­grzymki towa­rzy­szyło mi zada­nie” To nie droga jest pro­ble­mem, ale pro­blemy są drogą”. A było ich nie mało. Trak­to­wa­łam je jako przy­gody i doświad­cze­nia budu­jące moją drogę, którą jest życie. Z wielką przy­jem­no­ścią podzielę się z Pań­stwem swo­imi wspo­mnie­niami i prze­ży­ciami zwią­za­nymi z piel­grzy­mo­wa­niem do grobu św. Jakuba…”

Jola Janik

Pod­czas spo­tka­nia spró­bu­jemy kla­syczne, hisz­pań­skie GAZPACHO.

Ser­decz­nie zapra­szamy!