show sidebar & content

Dobra książka na wakacje

09 Cze 2015

Waka­cje tuż, tuż.…

A my na czas waka­cyj­nych podróży tych małych i bar­dzo dużych pole­camy cie­kawą i zaska­ku­jącą swoim humo­rem książkę “Na końcu języka”, któ­rej współ­au­to­rem jest pan prof. Andrzej Piso­wicz — tak, tak ten sam, który opo­wia­dał w Kon­ty­nen­tach o Arme­nii i który jest czę­stym gościem naszych slaj­do­wisk.na-koncu-jezyka-a,big,551605

Mamy nadzieję, że zamiesz­czona poni­żej recen­zja Mar­cina Mel­lera zachęci do jej prze­czy­ta­nia.

Gorąco pole­camy!