show sidebar & content

Daleka podróż do Afryki - slajdowisko 29 marca

20 Mar 2017

„…W mojej pre­zen­ta­cji chcę przed­sta­wić dwa kraje z Afryki Środ­ko­wej, które mia­łem oka­zję zoba­czyć w listo­pa­dzie 2016 r.

Są to Uganda i Rwanda. Łączy ich nie tylko podobne ukształ­to­wa­nie, warunki kli­ma­tyczne, ale i tra­giczna histo­ria nie­daw­nych wojen domo­wych.

Cho­ciaż to śro­dek Afryki, jest tam zie­lono i pięk­nie. Wszę­dzie widać tro­skę miesz­kań­ców o zago­spo­da­ro­wa­nie każ­dego skrawka ziemi a mimo to panuje tam duża bieda. ..”

Zapra­szam na spo­tkanie. Janek

P1020848

W środę 29 marca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy w podróż do Afryki Środ­ko­wej. Z panem Janem Tru­nia­rzem odwie­dzimy Ugandę i Rwandę – biedne, znisz­czone wojną kraje, które pełne są jed­nak prze­pięk­nych kra­jo­bra­zów i ludzi żyją­cych nadzieją na lep­sze jutro.

Gorąco pole­camy!