show sidebar & content

"Dagestan, Czeczenia, Inguszetia – obalanie mitów" - slajdowisko 25 stycznia

12 Sty 2017

“…DAGESTAN, CZECZENIA, INGUSZETIA, OSETIA PÓŁNOCNA — rejony bez­za­sad­nie uzna­wane za nie­bez­pieczne. To rejony, gdzie uczyn­ność i gościn­ność miej­sco­wych górali wykra­cza poza naszą wyobraź­nię. To będzie opo­wieść o wypra­wach po nowe doświad­cze­nia, po nowe wyzwa­nia, o prze­kra­cza­niu gra­nic typo­wej tury­styki. Eks­cy­tu­jąca podróż dla otwar­tych i goto­wych na nie­spo­dzianki podróż­ni­ków. Nagrodą, którą otrzy­ma­li­śmy za odwagę wyru­sze­nia w nie­znane były prze­piękne gór­skie widoki, wzbo­ga­ca­jące kon­takty z oso­bami o odmien­nej kul­tu­rze i dotar­cie do miejsc, w któ­rych nikt nie znał słowa „tury­sta”…“
Beata Nowik, Miłosz Kale­ciń­ski

001-46

W środę 25 stycz­nia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na opo­wie­ści Beaty Nowik i Miło­sza Kale­ciń­skiego z wyprawy w mało znane i wciąż jesz­cze nie odkryte rejony Dage­stanu, Cze­cze­nii i Ose­tii Pół­noc­nej. Zachwy­ca­jące swoim bez­mia­rem i dziką przy­rodą tereny, otwarci, pełni życz­li­wo­ści ludzie, dla któ­rych obce jest jesz­cze słowo “tury­sta”, drogi pro­wa­dzące “do…” i widoki zapie­ra­jące dech w pier­siach spra­wią, że może nie­długo także Ty wybie­rzesz się w taką wspa­niałą podróż.

Jeśli jesteś zain­te­re­so­wany takimi wyjaz­dami zapra­szamy do odwie­dze­nia strony i sko­rzy­sta­nia z oferty:

www.przygody4x4.pl

Gorąco pole­camy!