show sidebar & content

Czarnobyl, Kijów - slajdowisko 13 lutego

31 Sty 2019

…Kijów — Mia­sto Zło­tych Kopuł.

Poło­żona nad Dnie­prem trzy­mi­lio­nowa sto­lica Ukra­iny, któ­rej początki się­gają v wieku n.e.
Mia­sto, w któ­rym prze­piękne cer­kwie sąsia­dują ze śla­dami minio­nego sys­temu.
Mia­sto, które w tym wieku już dwa razy było świad­kiem dra­ma­tycz­nych wyda­rzeń.
To także punkt z któ­rego sta­rują wycieczki to pobli­skiej Zony — Czar­no­byl­skiej Strefy Wyklu­cze­nia… ”

Michał Komala

????????????????????????????????????

W środę 13 lutego o godzi­nie 19.00 zapra­szamy w podróż do Kijowa — mia­sta z wie­lo­wie­kową histo­rią, którą widać w wielu miej­scach i mia­sta dra­ma­tycz­nych wyda­rzeń oraz do Czr­no­byla — miej­sca, które koja­rzy się przede wszyst­kim z awa­rią elek­trowni jądro­wej i ogrom­nym ska­że­niem śro­do­wi­ska.

Jak dzi­siaj wyglą­dają te miej­sca i jak żyję się w miej­scach gdzie rze­czy­wi­stość spo­tyka się z histo­rią opo­wie Michał Komala.

Gorąco pole­camy!