show sidebar & content

U plemion z doliny rzeki Omo (Afryka) - slajdowisko 28 stycznia

130621-144848-Etiopia
15 Sty 2015

W środę 28 stycz­nia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na spo­tka­nie z Jur­kiem Grę­bo­szem, który zabie­rze nas w nie­zwy­kłą podróż nie […]

Slajdowiska w Kontynentach

Bajeczny_Egipt_5321824
14 Sty 2015

Wszyst­kich, któ­rzy kochają podróże — te dale­kie i cał­kiem bli­skie oraz tych, któ­rzy uwiel­biają słu­chać opo­wie­ści o podró­żach zapra­szamy ser­decz­nie […]