show sidebar & content

"Kuba - radość życia, salsa i trudy codzienności" - slajdowisko 16 grudnia

102_3184
08 Gru 2015

…Hawana, wcze­sny wie­czór. Głód daje się we znaki, więc idę do pierw­szej, lep­szej restau­ra­cji na sta­rym mie­ście. W środku wyłącz­nie […]

Slajdowiska

images
25 Lis 2015

Lubisz podróże i opo­wie­ści o podró­żach? Zapra­szamy więc do Kon­ty­nen­tów na slaj­do­wi­ska — co dwa tygo­dnie w środy o godzi­nie […]

Norwegia - slajdowisko 2 grudnia

skalne-atrakcje-norwegia
20 Lis 2015

Czy jesz­cze pamię­ta­cie lato tego roku…? Żar lejący się z nieba, upały i marze­nie, aby choć na chwilkę ode­tchnąć rześ­kim, […]

Białoruś - po co komu taka podróż...? - slajdowisko 18 listopada

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
06 Lis 2015

…Na Bia­ło­ruś?! A po co? Prze­cież tam pra­wie nic nie ma. W dodatku nie lubią Pola­ków. A nie boisz się […]

"Ameryka mniej znana - ciąg dalszy" - slajdowisko 4 listopada

Exif_JPEG_PICTURE
22 Paź 2015

Pamię­ta­cie cie­kawą i pełną humoru opo­wieść pani Ewy Łuka­sik o zwie­dza­niu Ame­ryki “przy oka­zji”? Jeśli tak to zapra­szamy na ciąg […]

Koloryt Indii i Nepalu - slajdowisko 21 października

P1010850-1JPG
06 Paź 2015

…Kolo­ryt Indii i Nepalu two­rzą nie­zwy­kli ludzie, zwie­rzęta, budowle, barwy, dźwięki, smaki, zapa­chy, cere­mo­nie. Naszą kolejną wspólną podróż w Kon­ty­nen­tach […]

"Pierwszy raz smakuje najlepiej. Peru, Chile i Boliwia" - slajdowisko 7 październik

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
23 Wrz 2015

…Ten wyjazd to speł­nie­nie mło­dzień­czych marzeń. A dokład­nie marze­nia. O Ame­ryce Połu­dnio­wej. Lata mijały, ja o Ame­ryce Połu­dnio­wej wciąż myśla­łem, […]

Na marginesie świata i czasu - slajdowisko 23 wrzesień

ecuador chimborazo 2
08 Wrz 2015

Fascy­nuje Cię Ame­ryka Łaciń­ska i chciał­byś poznać i zro­zu­mieć ludzi, któ­rzy żyją tam od wie­ków? W środę 23 wrze­śnia o […]

"Egipt - 30 lat temu...." - slajdowisko 9 wrzesień

1 Kair 001
20 Sie 2015

W środę 9 wrze­śnia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na sen­ty­men­talną podróż do Egiptu — tego sprzed 30 lat. Andrzej Zyg­munt […]

Slajdowiska w Kontynentach

292845-machu-picchu
20 Sie 2015

Po prze­rwie waka­cyj­nej zapra­szamy na kolejne slaj­do­wi­ska w Kon­ty­nen­tach — co dwa tygo­dnie w środy o godzi­nie 19.00. Roz­po­czy­namy już […]

Podwodny świat czterech kontynentów - slajdowisko 17 czerwca

chorwacja
10 Cze 2015

W środę 17 czerwca spo­tkamy się na ostat­nim przed waka­cjami slaj­do­wi­sku. Tym razem Grze­gorz Bajor i Mar­cin Micek zabiorą nas […]

49 Błękitny Szczep - zdobywcy przygód" - slajdowisko 3 czerwca

20141019_141127
19 Maj 2015

3 czerwca o godzi­nie 19.00 phm. Krzysz­tof Wró­blew­ski opo­wie o “wędrów­kach przez świat małych przy­gód”. …Opo­wiem o naszej wędrówce przez […]

Potrawy z naszych slajdowisk

Sütlaç - turecki budyń z ryżem
13 Maj 2015

Zapra­szamy do wypró­bo­wa­nia dwóch kolej­nych prze­pi­sów z naszych slaj­do­wisk. Tym razem może­cie prze­nieść się w dale­kie rejony Tur­cji Wschod­niej sma­ku­jąc […]

Przepych Tajlandii i surowe piękno Kambodży - slajdowisko 20 maja

DSC09183
28 Kwi 2015

…Egzo­tyczną podróż po azja­tyc­kich kró­le­stwach roz­pocz­niemy w jed­nym z naj­bo­gat­szych kra­jów regionu – w Kró­le­stwie Taj­lan­dii. Tu wszystko aż przy­tła­cza […]

Ameryka mniej znana - slajdowisko 6 maja

PICT2414
20 Kwi 2015

6 maja o godzi­nie 19.00 Ewa Łuka­sik opo­wie jak „odkry­wała Ame­rykę”, miesz­kała u przy­ja­ciół w USA, uczest­ni­czyła w ich życiu […]

"Turcja Wschodnia - w krainie Urartu" - slajdowisko 22 kwietnia

001
09 Kwi 2015

22 kwiet­nia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na fascy­nu­jącą, pełną nie­spo­dzia­nek podróż do Tur­cji Wschod­niej, gdzie mimo upływu czasu wciąż jesz­cze […]

Potrawy z naszych slajdowisk

blog_ob_3620391_4395390_tr_papiernutowy07
09 Kwi 2015

Zapra­szamy do wypró­bo­wa­nia prze­pi­sów z naszych slaj­do­wisk. Dzi­siaj dwa prze­pisy– z podróży do Egiptu,Izraela i Jor­da­nii oraz z podróży na […]

"Sardynia - prawdziwe włoskie wakacje" - slajdowisko 8 kwiecień

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
26 Mar 2015

Jeśli macie ochotę naj­bliż­sze waka­cje spę­dzić na wspa­nia­łej, peł­nej kon­tra­stów wyspie, gdzie słońce świeci 300 dni w roku, gdzie znaj­dzie­cie […]

"Wielkanocna wędrówka po Ziemi Świętej - Egipt, Jordania i Izrael" - slajdowisko 25 marca

CIMG1074
05 Mar 2015

W środę 25 marca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na podróż nie tylko w prze­strzeni, ale także w cza­sie. Pani Agnieszka […]

"W drodze do Petersburga - Wenecji Północy" - slajdowisko 11 marca

stock
26 Lut 2015

Peters­burg — dru­gie co do wiel­ko­ści mia­sto Rosji i jej kul­tu­ralna sto­lica. Peters­burg nazy­wany jest Wene­cją Pół­nocy — woda sta­nowi […]

Smaki i smaczki Gruzji - slajdowisko 11 lutego

CSC_0346
05 Lut 2015

W naj­bliż­szą środę 11 lutego o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na kolejną opo­wieść o Gru­zji. Jed­nak tym razem poznamy Gru­zję z […]

U plemion z doliny rzeki Omo (Afryka) - slajdowisko 28 stycznia

130621-144848-Etiopia
15 Sty 2015

W środę 28 stycz­nia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na spo­tka­nie z Jur­kiem Grę­bo­szem, który zabie­rze nas w nie­zwy­kłą podróż nie […]

Slajdowiska w Kontynentach

Bajeczny_Egipt_5321824
14 Sty 2015

Wszyst­kich, któ­rzy kochają podróże — te dale­kie i cał­kiem bli­skie oraz tych, któ­rzy uwiel­biają słu­chać opo­wie­ści o podró­żach zapra­szamy ser­decz­nie […]