show sidebar & content

"W drodze do Petersburga - Wenecji Północy" - slajdowisko 11 marca

stock
26 Lut 2015

Peters­burg — dru­gie co do wiel­ko­ści mia­sto Rosji i jej kul­tu­ralna sto­lica. Peters­burg nazy­wany jest Wene­cją Pół­nocy — woda sta­nowi […]

Smaki i smaczki Gruzji - slajdowisko 11 lutego

CSC_0346
05 Lut 2015

W naj­bliż­szą środę 11 lutego o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na kolejną opo­wieść o Gru­zji. Jed­nak tym razem poznamy Gru­zję z […]

U plemion z doliny rzeki Omo (Afryka) - slajdowisko 28 stycznia

130621-144848-Etiopia
15 Sty 2015

W środę 28 stycz­nia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na spo­tka­nie z Jur­kiem Grę­bo­szem, który zabie­rze nas w nie­zwy­kłą podróż nie […]

Slajdowiska w Kontynentach

Bajeczny_Egipt_5321824
14 Sty 2015

Wszyst­kich, któ­rzy kochają podróże — te dale­kie i cał­kiem bli­skie oraz tych, któ­rzy uwiel­biają słu­chać opo­wie­ści o podró­żach zapra­szamy ser­decz­nie […]