show sidebar & content

"Korsyka - urocza wyspa dla każdego"- slajdowisko 5 czerwca

P1060905
03 Cze 2019

Zapra­szam na opo­wieść o Kor­syce. Wyspie na któ­rej każdy znaj­dzie coś dla sie­bie. Miło­śnicy gór­skich wędró­wek, pla­żo­wa­nia, zwie­dza­nia zabyt­ków i […]

"Rzucić wszystko i wyjechać w podróż dookoła świata" - slajdowisko 19 czerwca

AS_20180110_08409
03 Cze 2019

…Rzu­cić wszystko i wyje­chać w podróż dookoła świata — wydaje się skom­pli­ko­wane, a w rze­czy­wi­sto­ści jest prost­sze niż myśli­cie. Wystar­czy […]

Ameryka Południowa na motocyklu - slajdowisko 5 czerwca

DSC00308
21 Maj 2019

Czo­łem ! Chciał­bym Was zapro­sić na moje wymą­drza­nie się na temat Ame­ryki Połu­dnio­wej — 5 czerwca 2019 !! Kupu­jąc mój […]

"Liban - piękny kraj o różnych obliczach" - slajdowisko 22 maja

DWGM9163 - Kopia
09 Maj 2019

…Liban to nie tylko wojna domowa, humus, fala­fel i tabule. To kraj 30 razy mniej­szy niż Pol­ska, gdzie każdy mówi […]

"Kuba - galopem w XXI wiek..." - slajdowisko 8 maja

IMG_4255
24 Kwi 2019

…Kuba — wyspa jak wul­kan gorąca, nawet w porze desz­czo­wej. Tro­chę wyma­rzona, tro­chę z przy­padku. Pod­czas spo­tka­nia zoba­czy­cie dużą część […]

Od północnego Wietnamu, usłanego górami i niezliczoną ilością tarasów ryżowych po Sajgon celebrujący Chiński Nowy Rok Świni - slajdowisko 24 kwietnia

????????????????????????????????????
09 Kwi 2019

W Wiet­na­mie spę­dzi­li­śmy inten­sywne trzy tygo­dnie, prze­mie­rza­jąc ten malow­ni­czy kraj wszel­kimi moż­li­wymi środ­kami trans­portu. Naszą przy­godę roz­po­czę­li­śmy na pół­nocy Wiet­namu, […]

"Afryka 6 zmysłami" - slajdowisko 10 kwietnia

EwaKorbut
28 Mar 2019

…Ewa Kor­but w Kenii i Tan­za­nii spę­dziła 6 tygo­dni. I od pierw­szego nabra­nego na Afry­kań­skiej ziemi odde­chu, od pierw­szego kroku […]

"Pantanal - tropem Kapibar, Kajmanów, Żabiru i Tukanów" - slajdowisko 27 marca

????????????????????????????????????
14 Mar 2019

Bra­zy­lij­ski Pan­ta­nal to naj­więk­szy na świe­cie obszar mokra­deł regu­lar­nie zale­wany w porze desz­czo­wej przez rzekę Para­gwaj i jej dopływy. Nazwa […]

"Etiopia - fascynujący kraj - nie tylko w Afryce" - slajdowisko 13 marca

_MG_2175
26 Lut 2019

…Kra­kus, absol­went górnic­twa na AGH. Zaczął wyjeż­dżać dopiero w wieku 17 lat do kra­jów euro­pej­skich, do azja­tyc­kich repu­blik byłego Związku […]

Naddniestrze - slajdowisko 27 lutego

2011_0913Naddniestrze0318
14 Lut 2019

…Czy Nad­dnie­strze jest czy go nie ma ? Czy tery­to­rium Nad­dnie­strza, które wyod­ręb­niło się z Moł­da­wii, nie­uzna­wane przez żaden kraj, […]

Czarnobyl, Kijów - slajdowisko 13 lutego

?
31 Sty 2019

…Kijów — Mia­sto Zło­tych Kopuł. Poło­żona nad Dnie­prem trzy­mi­lio­nowa sto­lica Ukra­iny, któ­rej początki się­gają v wieku n.e. Mia­sto, w któ­rym […]

"Krakowianie mogą już kupować apartamenty nad Morzem Czerwonym, 14 kilometrów od Mekki... - slajdowisko 30stycznia

l41
17 Sty 2019

Ara­bia Sau­dyj­ska otwiera się na tury­stów z innego kręgu kul­tu­ro­wego i jest bar­dzo przy­chyl­nie nasta­wiona do Pola­ków. Być może za […]

"Bułgarsko - rumuńskie impresje" - slajdowisko 16 stycznia

IMG_20180728_141313
03 Sty 2019

…Buł­ga­ria jest jed­nym z naj­bar­dziej przy­ja­znych kra­jów w Euro­pie – cie­płe morze i kli­mat (ale bez prze­sady), piękne kra­jo­brazy, liczne […]

"Islandia - nie kraj, lecz kolaż" - slajdowisko 2 stycznia 2019 roku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
20 Gru 2018

…Zasta­na­wia­łem się w jaki spo­sób mógł­bym pod­su­mo­wać wyjazd na Islan­dię. Do dzi­siaj nie dotarło do mnie, że zosta­wi­li­śmy ją tysiące […]

Camino de Compostella - moja "Droga Jakubowa" - slajdowisko 19 grudnia

F02_corr
06 Gru 2018

Camino de San­tiago… Droga św. Jakuba… Droga Jaku­bowa… Wiele jest wyzna­czo­nych szla­ków w Euro­pie pro­wa­dzą­cych do mia­sta w hisz­pań­skiej Gali­cji. […]

"Bardzo dziwna podróż po Ameryce Środkowej" - slajdowisko 5 grudnia

????????????????????????????????????
21 Lis 2018

Zna­cie to uczu­cie, kiedy już jest tak źle, że nie może być gorzej? Kiedy nie masz już nic do stra­ce­nia […]

Trasa Kołymska - slajdowisko 21 listopada

DSC_0681
08 Lis 2018

W środę 21 listo­pada o godzi­nie 19.00 wyru­szymy z panem Andrze­jem Urba­ni­kiem w podróż Trasą Kołym­ską — drogą poło­żoną na […]

Chiny - slajdowisko 7 listopada

20180426_120503
25 Paź 2018

Jeśli nie lubisz wyzwań, nie radzisz sobie z roz­wią­zy­wa­niem pro­ble­mów, jesteś mało ela­styczny to nie jedź do Chin! Tu każdy […]

"Nordkinn - jak zdobyliśmy północny kraniec Europy" - slajdowisko 24 października

P1050784
11 Paź 2018

…Dla żad­nego z uczest­ni­ków wyprawy nie był to pierw­szy pobyt w Skan­dy­na­wii, ale tym razem posta­wi­li­śmy sobie za cel — […]

"Tajlandia - miejsce do którego chce się wracać..." - slajdowisko 10 października

DSC_0160-01
27 Wrz 2018

…Podróż do Azji była naszym wiel­kim marze­niem. Prze­glą­da­jąc i czy­ta­jąc prze­różne infor­ma­cje na temat kra­jów poło­żo­nych w Azji połu­dniowo – […]

Transylwania - slajdowisko 26 września

RS (67)
13 Wrz 2018

W środę 26 wrze­śnia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy w podróż do kra­iny peł­nej tajem­nic i pięk­nych kra­jo­bra­zów — Tran­syl­wa­nii. Naszym […]

Moskwa i Złoty Pierścień Rosji - pierwsze po wakacjach slajdowisko - 12 wrzesień

DSC08832
01 Wrz 2018

Każdy ma taki świat jaki widzą jego oczy” — José Sara­mago „Bal­ta­zar i Bli­munda”. “…Rosja – naj­więk­sze pań­stwo świata – […]

"Afryka - nie tylko mosty. Część II" - ostatnie slajdowisko przed wakacjami 20 czerwca

image004
11 Cze 2018

W środę 20 czerwca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na kolejne spo­tka­nie z prof. Kazi­mie­rzem Flagą, z któ­rym po raz kolejny […]

"Syria, Jordania - ocalmy od zapomnienia..." - slajdowisko 6 czerwca

0523
24 Maj 2018

W środę 6 czerwca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na kolejne spo­tka­nie z Beatą Novik i Miło­szem Kale­ciń­skim — czyli znów […]

"Indie - piękny kraj o stu obliczach" - slajdowisko 23 maja

78 V
12 Maj 2018

W środę 23 maja o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na spo­tka­nie z panią Agatą Wło­dek, z którą udamy się w nie­zwy­kle […]

"Cypr - wyspa miłości" - slajdowisko 9 maja

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
19 Kwi 2018

…Cypr — wyspa Afro­dyty Nikt nie daje tu wiary Home­rowi, że grecka bogini piękna, miło­ści i pożą­da­nia była córką Zeusa […]

"Afryka Południowa - co oprócz mostów. VII Światowa Wyprawa Mostowa." - slajdowisko 18 kwietnia

rondawels
09 Kwi 2018

…Zapra­szam w podróż do Afryki Połu­dnio­wej w ramach VII Świa­to­wej Wyprawy Mosto­wej. Wyprawa obej­mo­wała RPA, Nami­bię, Bot­swanę, Zim­ba­bwe i Zambię. […]

"Zielone piekło Amazonii" - slajdowisko 4 kwietnia

_MG_4644
15 Mar 2018

W środę 4 kwiet­nia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy w bar­dzo daleką i nie­zwy­kle barwną podróż do Ama­zo­nii. Naszym prze­wod­ni­kiem — […]

Borneo - slajdowisko 14 marca

P1110411
28 Lut 2018

…Bor­neo — tro­pi­kalna kra­ina ostat­nich dzi­kich dżun­gli, w któ­rych żyją zwie­rzęta i rosną rośliny, jakich nie spo­tka się nigdzie indziej […]

"W krainie piramid - Meksyk i Gwatemala" - slajdowisko 28 lutego

IMG_5417
07 Lut 2018

Zapra­szamy na slaj­do­wi­sko z połu­dnio­wego Mek­syku i Gwa­te­mali. Wytłu­ma­czymy dla­czego wbrew obie­go­wej opi­nii w Mek­syku jest względ­nie bez­piecz­nie, opo­wiemy jak […]

"Islandia - ziemia lodu i ognia" - slajdowisko 7 lutego

DSC_0217
28 Sty 2018

…Islan­dia. Zie­mia lodu i ognia. Jeden z naj­bar­dziej feno­me­nal­nych kra­jo­bra­zowo kra­jów świata. Nagro­ma­dze­nie atrak­cji tury­stycz­nych i zachwy­ca­ją­cych wido­ków na tak […]

"Zabrze - kraj lat dziecinnych..." - jubileuszowe, setne slajdowisko - 24 stycznia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
09 Sty 2018

Nie­moż­liwe — a jed­nak… W środę 24 stycz­nia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na jubi­le­uszowe, setne slaj­do­wi­sko. Tym razem nie będziemy […]

Tadżykistan, Kirgistan, Kazachstan - slajdowisko 10 stycznia

t-110
20 Gru 2017

…Opo­wiemy o 3 kra­jach Azji cen­tral­nej (Tadży­ki­stan, Kazach­stan, Kir­gi­stan), które odwie­dzi­li­śmy pod­czas naszych wypraw w 2015, 2016 i 2017 roku. […]

"Wyspy Fidżi - raj tropikalny" - slajdowisko 20 grudnia

fiji03
06 Gru 2017

W środę 20 grud­nia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na kolejne spo­tka­nie z panem Jerzym Grę­bo­szem — podróż­ni­kiem zako­cha­nym w Oce­anii. […]

Albania - slajdowisko 6 grudnia

USER COMMENTS
22 Lis 2017

W środę 6 grud­nia — Miko­łajki — o godzi­nie 19.00 zapra­szamy w podróż do Alba­nii — kraju kon­tra­stów, do dzi­siaj […]

Między Zadarem a Moszną - slajdowisko 22listopada

IMG_0797
08 Lis 2017

W środę 22 listo­pada o godzi­nie 19.00 z panią Ewą Łuka­sik znów wyru­szymy w sen­ty­men­talną i zapewne nie­zwy­kle barw­nie opo­wie­dzianą […]

"Turcja - za głosem serca..." - slajdowisko 8 listopada

20170225_153705
26 Paź 2017

…Kiedy w zimie 2011 roku, wysłany na dele­ga­cję, odwie­dzi­łem pierw­szy raz Tur­cję, nie mia­łem poję­cia, że kilka lat póź­niej moje […]

Benin - slajdowisko 25 października

DSC_4525
11 Paź 2017

Kiedy w 2016 roku, pod­czas Świa­to­wych Dni Mło­dzieży mie­li­śmy przy­jem­ność przy­jąć w naszym domu dwie panie z Beninu, sądzi­li­śmy, że […]

"Włochy - od Alp po Neapol. Miejsca nieoczywiste ..." - slajdowisko 11 października

P1000888
01 Paź 2017

Wyrusz w środę 11 paź­dzier­nika o godzi­nie 19.00 w podróż do Włoch i odkry­waj z nami nieco mniej znane miej­sca […]

Papua-Nowa Gwinea i Wyspy Trobrianda - slajdowisko 27 września

DSC_0115
11 Wrz 2017

Po dale­kiej podróży do Kanady zapra­szamy w egzo­tyczną podróż do Papui-Nowej Gwi­nei i na Wyspy Tro­brianda. 27 wrze­śnia o godzi­nie […]

"Moja Kanada..." - 13 wrzesień - pierwsze po wakacjach slajdowisko

DSC00818
28 Sie 2017

Waka­cje dobie­gły końca i znów możemy dzie­lić się wra­że­niami z podróży — tych dale­kich i tych cał­kiem bli­skich :-). W […]

Slajdowiska w Kontynentach

slajdowiska
28 Sie 2017

Zapra­szamy na slaj­do­wi­ska — opo­wie­ści o podró­żach — co dwa tygo­dnie w środę o godzi­nie 19.00. A oto pierw­sze po […]

"Australia - czas spełnić marzenia" - slajdowisko 21 czerwca

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
09 Cze 2017

W środę 21 czerwca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy w podróż do odle­głej Austra­lii. “…Austra­lia zachwyca kra­jo­bra­zami oraz nie­zwy­kłym świa­tem przy­rody. […]

"Japonia - mieszanka nowoczesności i tradycji" - slajdowisko 7 czerwca

DSC06515
30 Maj 2017

W środę 7 czerwca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na spo­tka­nie z Wero­niką Wawro i wspo­mnie­niami z egzo­tycz­nej podróży do Japo­nii […]

"Piękno ma adres - Oman" - slajdowisko 24 maja

DSC08172-kadr
15 Maj 2017

…Beauty has an address – Oman (Piękno ma adres – Oman) to tytuł naszej pre­zen­ta­cji zaczerp­nięty ze strony Omań­skiej Orga­ni­za­cji […]

Rumunia i Mołdawia - slajdowisko 10 maja

RM(24)
27 Kwi 2017

… Zapra­szam w kra­jo­znaw­czą podróż po wschod­niej Rumu­nii i obec­nej repu­blice Moł­da­wii czyli po kra­inie pomię­dzy Kar­pa­tami wschod­nimi a Dnie­strem. […]

Bajkał - slajdowisko 26 kwietnia

DSC_1342
12 Kwi 2017

…Wyprawa nad Baj­kał miała cha­rak­ter pre­kur­sor­ski, jako I Mię­dzy­na­ro­dowa Wymiana Mło­dzieży mię­dzy Baj­kal­skim Kole­dżem Tury­styki i Obsługi Ruchu Tury­stycz­nego (z […]

Potrawy z naszych slajdowisk

a958d03958738de9782219ae3a46c67f
08 Kwi 2017

Zapra­szamy do przy­go­to­wa­nia w domu potraw z naszych slaj­do­wisk. A oto prze­pisy na nie­które z nich. Pod­czas podróży do Izra­ela […]

"Kraj Basków - nie taki straszny jak go malują" - slajdowisko 12 kwietnia

Agnieszka_Wywiał
04 Kwi 2017

Z gorą­cej Afryki prze­nie­siemy się tym razem do Kraju Basków. 12 kwiet­nia o godzi­nie 19.00 wraz z panią Agnieszką Wywiał […]

Daleka podróż do Afryki - slajdowisko 29 marca

DSC08431
20 Mar 2017

…W mojej pre­zen­ta­cji chcę przed­sta­wić dwa kraje z Afryki Środ­ko­wej, które mia­łem oka­zję zoba­czyć w listo­pa­dzie 2016 r. Są to […]

"Kolory Apeninów" - slajdowisko 15 marca

ANETH555
02 Mar 2017

W środę 15 marca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na kolejne spo­tka­nie z panią Marią Lankosz-Mróz i panem Andrze­jem Mro­zem. Tym […]

"Pireneje - trochę przeszłości w podróży ..." - slajdowisko 1 marca

4a
16 Lut 2017

XXII Euro­pej­ska Wyprawa Mostowa „Pół­nocna Hisz­pa­nia – Pire­neje 2016” zor­ga­ni­zo­wana została w dniach 09¸23 lipca 2016 r. przez Sto­wa­rzy­sze­nie „Wyprawy […]

"Izrael - moja podróż do Ziemi Świętej" - slajdowisko 15 lutego

IMG_8302
30 Sty 2017

Czy pod Ścianą Pła­czu ma zna­cze­nie, czy jesteś kobietą czy męż­czy­zną? Jakiego koloru samo­chody jeż­dżą po Izraelu?Jaką muzykę naj­gło­śniej sły­chać […]

"Dagestan, Czeczenia, Inguszetia – obalanie mitów" - slajdowisko 25 stycznia

001-9a-7
12 Sty 2017

DAGESTAN, CZECZENIA, INGUSZETIA, OSETIA PÓŁNOCNA — rejony bez­za­sad­nie uzna­wane za nie­bez­pieczne. To rejony, gdzie uczyn­ność i gościn­ność miej­sco­wych górali wykra­cza […]

"Brazylia warta grzechu..." - slajdowisko 11 stycznia 2017 roku

DCIM100GOPRO
02 Sty 2017

…Dwa i pół tygo­dnia nie wystar­czy na to, by poznać całą Bra­zy­lię. Ba! Nie wystar­czy nawet, by poznać ją w […]

"Bhutan - królestwo za górami" - slajdowisko 14 grudnia

1
04 Gru 2016

Ofi­cjalna nazwa Bhu­tanu: Druk-Yul ozna­cza Kraj Grzmią­cego Smoka (to wła­śnie ten smok wyobra­żony jest na dwu­ko­lo­ro­wej fla­dze pań­stwa). Bhu­tan jest […]

Łódź pod pretekstem... - slajdowisko 30 listopada

sl4
04 Lis 2016

…Dwie Ewy z jed­nej klasy posta­no­wiły razem poje­chać do Łodzi; dla jed­nej pre­tek­stem było podą­ża­nie śla­dami dziadka, Mariana Goliasa, dla […]

"Białoruś - ten kraj rodzinny" - slajdowisko 16 listopada

dsc04023
24 Paź 2016

Na Bia­ło­rusi jest inny czas niż w Pol­sce, ale zegar wydzwa­nia godziny według czasu pol­skiego” / Bar­bara Wacho­wicz / “…Bia­ło­ruś […]

"Iran - Persamenia" - slajdowisko 19 października

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
06 Paź 2016

Wybierz się z nami w podróż po miej­scach zwią­za­nych z chrze­ści­jań­stwem Arme­nii, na jej południowo-wschodnie histo­ryczne „kresy”, leżące obec­nie na […]

"Góry Słowenii i urocze wyspy Chorwacji - czyli szczypta pieprzu i soli w pigułce" - slajdowisko 5 października

14100385_1174720482601948_1120698216750241171_n
22 Wrz 2016

Jeśli lubisz góry i pie­sze wędrówki, albo kochasz morze i żeglo­wa­nie przyjdź koniecz­nie na slaj­do­wi­sko w środę 5 paź­dzier­nika o […]

Moja Indonezja - slajdowisko 21 września

P1000809
08 Wrz 2016

Indo­ne­zja — odle­gły kraj leżący na bli­sko tysią­cach wysp, roz­cią­ga­ją­cych się na dłu­go­ści ponad 5 tyś km wzdłuż rów­nika. W […]

Slajdowiska

Haiti-722x449
31 Sie 2016

Lubisz podróże i opo­wie­ści o podró­żach? Zapra­szamy więc do Kon­ty­nen­tów na slaj­do­wi­ska — co dwa tygo­dnie w środy o godzi­nie […]

Dwa oblicza Haiti - slajdowisko 7 września

haiti-013
10 Sie 2016

Waka­cje powoli dobie­gają końca i koń­czą się nasze waka­cyjne podróże, ale zaczy­ają się “podróże” w Kon­ty­nen­tach. Wiele miejsc chcie­li­by­śmy jesz­cze […]

"Nepal - magiczne miejsce na Ziemi"- ciąg dalszy opowieści o Nepalu -slajdowisko 22 czerwiec

DSC_6878
06 Cze 2016

17 lutego w Kon­ty­nen­tach wysłu­cha­li­śmy nie­zwy­kłej opo­wie­ści o Nepalu — małego kraju z nie­zwy­kłymi kra­jo­bra­zami, magicz­nymi górami i ludźmi o […]

Polska Wschodnia - slajdowisko 8 czerwca

IMG_1792
23 Maj 2016

Po wielu zagra­nicz­nych podró­żach zapra­szamy do odwie­dze­nia tere­nów nie­zbyt nam odle­głych, a bar­dzo pięk­nych i bli­skich ser­com wielu Pola­ków. W […]

Potrawy z naszych slajdowisk

salmorejo_cordobes_full.jpg__300x453_q85_crop_subsampling-2_upscale
17 Maj 2016

Oto kolejne prze­pisy na potrawy , które kosz­to­wa­li­ście naszych na slaj­do­wi­skach. Naj­pierw prze­nie­śmy się w kuli­narna podróż do Anda­lu­zji, którą […]

"Bajkał - buriackie słodkie morze" - slajdowisko 25 maja

DSC08008
10 Maj 2016

Ze względu na uni­kalną przy­rodę i piękne widoki Baj­kał stał się jed­nym z tury­stycz­nie naja­trak­cyj­niej­szych miejsc w Rosji. Dla miej­sco­wych […]

Albania - slajdowisko 11 maja

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
20 Kwi 2016

W środę 11 maja o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na kolejne spo­tka­nie z panem Bro­ni­sła­wem Pie­truszką, dla któ­rego świat nie ma […]

Potrawy z naszych slajdowisk

irlandzkicalcanon
19 Kwi 2016

Oto kolejne prze­pisy na potrawy z naszych slaj­do­wisk. 30 marca wybra­li­śmy się z panem prof. Kazi­mie­rzem Flagą na Irlan­dię — […]

"Andaluzja - koniec i początek Europy" - slajdowisko 27 kwietnia

P1170106
11 Kwi 2016

…Dzie­sięć mie­sięcy to wystar­cza­jący czas, by wspiąć się na naj­wyż­szy szczyt kon­ty­nentu euro­pej­skiego znaj­du­jący się poza Alpami, pozjeż­dżać z ide­al­nie […]

Slajdowiska

irkutsk650-650x260
31 Mar 2016

Do waka­cji pozo­stały już tylko nastę­pu­jące slaj­do­wi­ska: 13.04. Pata­go­nia FM — Into­Ame­ri­cas — Maja Haw­ra­nek i Szy­mon Opry­szek, slaj­do­wi­sko połą­czone […]

Patagonia FM - slajdowisko 13 kwietnia

12714055_10208582007368719_331768826_n
23 Mar 2016

W środę 13 kwiet­nia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy w podróż do Pata­go­nii — kraju, w któ­rym podróż­nych przyj­muje się jesz­cze […]

"Irlandia - zielona wyspa" - slajdowisko 30 marca

5c0591652b2ecab60173e20ce32aa47c
17 Mar 2016

..Irlan­dia nazy­wana jest zie­loną wyspą, z kapry­śnym kli­ma­tem, ponie­waż tak soczy­sta zie­leń w kra­jo­bra­zie chyba nigdzie nie występuje.Szkoda tylko, że […]

Prekolumbijskie, kolonialne i współczesne oblicze Meksyku - slajdowisko 16 marca

P1120283-1
01 Mar 2016

W środę 16 marca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na kolejną podróż z panią Agnieszką Wci­sło — tym razem naszym celem […]

Potrawy z naszych slajdowisk

Maharashtrian-varan-recipe-varan-bhaat-8
25 Lut 2016

Dzi­siaj dwie potrawy z Nepalu. Dal Bhat to chyba naj­po­pu­lar­niej­sze danie nepal­skie — skosz­to­wa­li­śmy je zwie­dza­jąc Nepal z Agnieszką Wci­sło. […]

Iran - slajdowisko 2 marca

_2015
17 Lut 2016

W środę 2 marca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na nie­zwy­kłe spo­tka­nie z Ewe­liną Góral z Repu­bliki Podróż­nika — grupy podróż­ni­czych […]

Potrawy z naszych slajdowisk

key-lime-pie
11 Lut 2016

Bar­dzo cie­szymy się, że potrawy pre­zen­to­wane na naszych slaj­do­wi­skach z róż­nych stron świata przy­pa­dły Wam do gustu. Zapra­szamy więc do […]

"Nepal - magiczne miejsce na Ziemi"- slajdowisko 17 lutego

Copyright (c) Tomasz Jakubiec (Tomanek) 2009
03 Lut 2016

…Nepal — miej­sce magiczne i wyjąt­kowe nie tylko dla miło­śni­ków wspi­naczki wyso­ko­gór­skiej. Dla wielu speł­nie­nie marzeń podróż­nika. Tak było w […]

"Floryda - czyli słoneczny stan"- slajdowisko 3 lutego

DSC00472
15 Sty 2016

…Sun­shine State — nazwany tak dzięki wspa­nia­łemu kli­ma­towi i słońcu świe­cą­cemu przez cały rok. Śred­nie tem­pe­ra­tury zimą w dzień 15 […]

"Oceania - raj na ziemi" - slajdowisko 13 stycznia

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
31 Gru 2015

Za oknem ponuro i mgli­sto, a my zabie­ramy Was w podróż do Oce­anii — raju na ziemi. W środę 13 […]

"Kuba - radość życia, salsa i trudy codzienności" - slajdowisko 16 grudnia

102_3184
08 Gru 2015

…Hawana, wcze­sny wie­czór. Głód daje się we znaki, więc idę do pierw­szej, lep­szej restau­ra­cji na sta­rym mie­ście. W środku wyłącz­nie […]

Slajdowiska

images
25 Lis 2015

Lubisz podróże i opo­wie­ści o podró­żach? Zapra­szamy więc do Kon­ty­nen­tów na slaj­do­wi­ska — co dwa tygo­dnie w środy o godzi­nie […]

Norwegia - slajdowisko 2 grudnia

skalne-atrakcje-norwegia
20 Lis 2015

Czy jesz­cze pamię­ta­cie lato tego roku…? Żar lejący się z nieba, upały i marze­nie, aby choć na chwilkę ode­tchnąć rześ­kim, […]

Białoruś - po co komu taka podróż...? - slajdowisko 18 listopada

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
06 Lis 2015

…Na Bia­ło­ruś?! A po co? Prze­cież tam pra­wie nic nie ma. W dodatku nie lubią Pola­ków. A nie boisz się […]

"Ameryka mniej znana - ciąg dalszy" - slajdowisko 4 listopada

Exif_JPEG_PICTURE
22 Paź 2015

Pamię­ta­cie cie­kawą i pełną humoru opo­wieść pani Ewy Łuka­sik o zwie­dza­niu Ame­ryki “przy oka­zji”? Jeśli tak to zapra­szamy na ciąg […]

Koloryt Indii i Nepalu - slajdowisko 21 października

P1010850-1JPG
06 Paź 2015

…Kolo­ryt Indii i Nepalu two­rzą nie­zwy­kli ludzie, zwie­rzęta, budowle, barwy, dźwięki, smaki, zapa­chy, cere­mo­nie. Naszą kolejną wspólną podróż w Kon­ty­nen­tach […]

"Pierwszy raz smakuje najlepiej. Peru, Chile i Boliwia" - slajdowisko 7 październik

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
23 Wrz 2015

…Ten wyjazd to speł­nie­nie mło­dzień­czych marzeń. A dokład­nie marze­nia. O Ame­ryce Połu­dnio­wej. Lata mijały, ja o Ame­ryce Połu­dnio­wej wciąż myśla­łem, […]

Na marginesie świata i czasu - slajdowisko 23 wrzesień

ecuador chimborazo 2
08 Wrz 2015

Fascy­nuje Cię Ame­ryka Łaciń­ska i chciał­byś poznać i zro­zu­mieć ludzi, któ­rzy żyją tam od wie­ków? W środę 23 wrze­śnia o […]

"Egipt - 30 lat temu...." - slajdowisko 9 wrzesień

1 Kair 001
20 Sie 2015

W środę 9 wrze­śnia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na sen­ty­men­talną podróż do Egiptu — tego sprzed 30 lat. Andrzej Zyg­munt […]

Slajdowiska w Kontynentach

292845-machu-picchu
20 Sie 2015

Po prze­rwie waka­cyj­nej zapra­szamy na kolejne slaj­do­wi­ska w Kon­ty­nen­tach — co dwa tygo­dnie w środy o godzi­nie 19.00. Roz­po­czy­namy już […]

Podwodny świat czterech kontynentów - slajdowisko 17 czerwca

chorwacja
10 Cze 2015

W środę 17 czerwca spo­tkamy się na ostat­nim przed waka­cjami slaj­do­wi­sku. Tym razem Grze­gorz Bajor i Mar­cin Micek zabiorą nas […]

49 Błękitny Szczep - zdobywcy przygód" - slajdowisko 3 czerwca

20141019_141127
19 Maj 2015

3 czerwca o godzi­nie 19.00 phm. Krzysz­tof Wró­blew­ski opo­wie o “wędrów­kach przez świat małych przy­gód”. …Opo­wiem o naszej wędrówce przez […]

Potrawy z naszych slajdowisk

Sütlaç - turecki budyń z ryżem
13 Maj 2015

Zapra­szamy do wypró­bo­wa­nia dwóch kolej­nych prze­pi­sów z naszych slaj­do­wisk. Tym razem może­cie prze­nieść się w dale­kie rejony Tur­cji Wschod­niej sma­ku­jąc […]

Przepych Tajlandii i surowe piękno Kambodży - slajdowisko 20 maja

DSC09183
28 Kwi 2015

…Egzo­tyczną podróż po azja­tyc­kich kró­le­stwach roz­pocz­niemy w jed­nym z naj­bo­gat­szych kra­jów regionu – w Kró­le­stwie Taj­lan­dii. Tu wszystko aż przy­tła­cza […]

Ameryka mniej znana - slajdowisko 6 maja

PICT2414
20 Kwi 2015

6 maja o godzi­nie 19.00 Ewa Łuka­sik opo­wie jak „odkry­wała Ame­rykę”, miesz­kała u przy­ja­ciół w USA, uczest­ni­czyła w ich życiu […]

"Turcja Wschodnia - w krainie Urartu" - slajdowisko 22 kwietnia

001
09 Kwi 2015

22 kwiet­nia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na fascy­nu­jącą, pełną nie­spo­dzia­nek podróż do Tur­cji Wschod­niej, gdzie mimo upływu czasu wciąż jesz­cze […]

Potrawy z naszych slajdowisk

blog_ob_3620391_4395390_tr_papiernutowy07
09 Kwi 2015

Zapra­szamy do wypró­bo­wa­nia prze­pi­sów z naszych slaj­do­wisk. Dzi­siaj dwa prze­pisy– z podróży do Egiptu,Izraela i Jor­da­nii oraz z podróży na […]

"Sardynia - prawdziwe włoskie wakacje" - slajdowisko 8 kwiecień

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
26 Mar 2015

Jeśli macie ochotę naj­bliż­sze waka­cje spę­dzić na wspa­nia­łej, peł­nej kon­tra­stów wyspie, gdzie słońce świeci 300 dni w roku, gdzie znaj­dzie­cie […]

"Wielkanocna wędrówka po Ziemi Świętej - Egipt, Jordania i Izrael" - slajdowisko 25 marca

CIMG1074
05 Mar 2015

W środę 25 marca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na podróż nie tylko w prze­strzeni, ale także w cza­sie. Pani Agnieszka […]