show sidebar & content

Kino Familijne - czerwiec

346a95ad216151ae160870e94a80582d
28 Maj 2014

W czerwcu na ekra­nie Kina Fami­lij­nego zago­ści pełen uroku i poczu­cia humoru bara­nek Shaun. Nie­zwy­kłe i bar­dzo zabawne przy­gody baranka […]

Dzień Matki - 26 maja

23fed614-cfd1-4df5-b488-463b428be8b7_20130509015038_Prezent-na-dzien-mamy-2013-63
21 Maj 2014

…Nie ma jak u mamy, Cichy kąt, cie­pły piec Nie ma jak u mamy Kto nie wie­rzy robi błąd…” W. […]

Koncert zespołu KRECIA ROBOTA

cd013
19 Maj 2014

23 maja o godzi­nie 20.00 w Kon­ty­nen­tach zagra dla wszyst­kich tych, któ­rzy uwiel­biają kli­maty blu­esowe ale także dla tych, któ­rzy […]

Kilimandżaro 2013 - czyli botanik na dachu Afryki

unnamed
19 Maj 2014

W naj­bliż­szą środę 21 maja o godzi­nie 19.00 ser­decz­nie zapra­szamy na spo­tka­nie z panią Marią Lankosz-Mróz pra­cow­ni­kiem Ogrodu Bota­nicz­nego Uni­wer­sy­tetu […]

Majówka w Kontynentach

indeks
24 Kwi 2014

Majowy week­end — czyli cztery dni bez­tro­ski, rado­ści i wol­nego czasu zbliża się wiel­kimi kro­kami. Część z nas pew­nie wyje­dzie […]

Turniej darta

PLAKAT.27.04
24 Kwi 2014

W nie­dzielę 27 kwiet­nia br. o godzi­nie 15.00 w Kon­ty­nen­tach roz­pocz­nie się kolejny IX Tur­niej Darta orga­ni­zo­wany przez PSDK, a […]

Maroko - moje marzenie....

0700
17 Kwi 2014

Maroko — wspa­niałe szczyty gór­skie, sło­neczne plaże, zachwy­ca­jąca archi­tek­tura i gorące pia­ski Sahary, czyli “orien­talny raj na ziemi”. Tak mniej […]

Zdrowe żywienie w praktyce

Zdrowe-sniadanie-2
17 Kwi 2014

Wio­sna zawi­tała już do nas na dobre! Przy­roda budzi się ze snu, a i my powo­lutku zaczy­namy myśleć o plaży, […]

Potrawy świąteczne

wielkanoc_jakie_tradycyjne_potrawy_jemy_139253
10 Kwi 2014

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą ofertą potraw świą­tecz­nych, które można zama­wiać w Kon­ty­nen­tach. Wszyst­kie potrawy przy­go­to­wy­wane będą przez naszych […]

New York's dream

2014-02-01-021
09 Kwi 2014

W środę 23 kwiet­nia o godzi­nie 19.00 ser­decz­nie zapra­szamy na spo­tka­nie z Mał­go­rzatą Cze­kierdą, która podzieli się z nami swo­imi […]

Pomnik niedźwiedzia Wojtka w Parku Jordana

Bêdzie pomnik nied¿wiedzia WojtkaFot. Marek lasyk
09 Kwi 2014

18 maja 2014 roku w Parku Jor­dana pla­no­wane jest odsło­nię­cie pomnika poświę­co­nego pamięci niedź­wie­dzia Wojtka — kaprala z armii gen. […]

Bajkowy świat podwodnej Dalmacji

Slajd21
02 Kwi 2014

W środę 16 kwiet­nia br.o godzi­nie 19.00 ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich, któ­rzy lubią nur­ko­wać i odkry­wać pod­wodny świat, a także tych, […]

Brazylia - nie do końca poważna relacja z miesięcznej podróży

33
26 Mar 2014

W środę 2 kwiet­nia br. o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na” nie do końca poważną rela­cję z mie­sięcz­nej podróży trzech stu­den­tek […]

Czwartkowe rozgrywki brydżowe

wiersz
14 Mar 2014

W każdy czwar­tek o godzi­nie 17.00 w Kon­ty­nen­tach odby­wają się roz­grywki bry­dżowe. Wszyst­kich, któ­rzy lubią grę w bry­dża, chcie­liby dosko­na­lić […]

Piwo Tyskie w Kontynentach

1480
11 Mar 2014

Lubisz piwo — to becz­kowe i to butel­kowe? Lubisz pozna­wać nowe smaki? Jeśli tak prze­czy­taj uważ­nie tą wia­do­mość! Kon­ty­nenty Trattoria&Cafe […]

15 marca - Turniej Darta

PLAKAT-konty
11 Mar 2014

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Darta Kla­sycz­nego i Kon­ty­nenty Trattoria&Cafe ser­decz­nie zapra­szają na VI Tur­niej Darta Kla­sycz­nego zali­czany do ran­kingu PSDK 2014. Tur­niej […]

8 marca - Dzień Kobiet

750x500_669_Girl_portrait_girl_female_woman_flowers_photo_photography_digital_art
07 Mar 2014

Sło­neczko świeci coraz moc­niej i to chyba znak, że pora już powi­tać wio­snę. Naj­lep­szym momen­tem do tego będzie 8 marca […]

Kino Familijne - repertuar marzec 2014

34649_1
07 Mar 2014

W każdą nie­dzielę o godzi­nie 16.30 zapra­szamy dzieci i doro­słych do Kina Fami­lij­nego. W tym mie­siącu na naszym ekra­nie zagosz­czą […]

Gdzie Kaukaz, gdzie Singapur? A jednak!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
20 Lut 2014

Zapra­szamy na kolejne opo­wia­da­nie o dale­kich kra­jach i ludziach, któ­rzy mimo, że osie­dlają się daleko od swo­jej ojczy­zny to jed­nak […]

Crocodile Trophy - rowerowa przygoda w Australii

z10
07 Lut 2014

19 lutego 2014 roku o godzi­nie 19.00 ser­decz­nie zapra­szamy na kolejne spo­tka­nie ze Zbysz­kiem Mos­so­czym. Tym razem będziemy mogli posłu­chać […]

"Wieczory przy tarczy"

kontynenty
05 Lut 2014

Kon­ty­nenty Trattoria&Cafe i Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Darta Kla­sycz­nego ser­decz­nie zapra­szają na “Wie­czory przy tar­czy”. Już w naj­bliż­szy wto­rek 11 marca 2014 […]

Walentynkowa kolacja z afrodyzjakami

walentynka8
30 Sty 2014

…- Powiedz mi, jak mnie kochasz. — Powiem. — Więc? — Kocham cię w słońcu. I przy bla­sku świec. Kocham […]

"Filmowe ferie" dla dzieci

52157c85464f0
30 Sty 2014

Od ponie­działku 03 lutego 2014 roku, czyli od pierw­szego dnia ferii zimo­wych zapra­szamy wszyst­kie dzieci do Kon­ty­nenty Trattoria&Cafe na bez­płatne […]

Kino familijne - repertuar luty 2014

toy_story_still
30 Sty 2014

W każdą nie­dzielę o godzi­nie 16.30 zapra­szamy dzieci i doro­słych do Kina Fami­lij­nego. W tym mie­siącu na naszym ekra­nie zagosz­czą […]

Droga św.Jakuba - droga wyznaczona przez gwiazdy

DSC05315
30 Sty 2014

Wyjąt­kowo we wto­rek 4 marca 2014 roku o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na nie­zwy­kłą opo­wieść o nie­zwy­kłej dro­dze — dro­dze św.Jakuba […]

Koncert kolęd

IMG_1899 dk
15 Sty 2014

26 stycz­nia 2014 roku o godzi­nie 17.30 zapra­szamy ser­decz­nie na KONCERT KOLĘD. Naszym i Pań­stwa goście będzie pan Andrzej Mróz […]

Zabawa karnawałowa

14 Sty 2014

Kar­na­wał koja­rzy się wszyst­kim z sza­lo­nymi, peł­nymi kolo­rów i ogrom­nej rado­ści zaba­wami. 25 stycz­nia 2014 roku zapra­szamy do Kon­ty­nenty Trattoria&Cafe […]

Syberia zimą - szukamy uczestników wspólnego wyjazdu

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
13 Sty 2014

Chcemy przy­łą­czyć się do wyjazdu orga­ni­zo­wa­nego przez Bezdroża4x4 na wschodni kra­niec Europy. Taki wyjazd to szansa zdo­by­cia naj­da­lej na wschód […]

Sylwester 2013 - troszkę o zespole JazZoom

1526239_503736019740941_788663149_n
09 Sty 2014

Mamy nadzieję, że jesz­cze nie zapo­mnieli Pań­stwo zabawy syl­we­stro­wej 2013 roku i zespołu, który grał nam do tańca? Dla wszyst­kich […]

Lunch Menu - najtaniej na Kontynencie!

02 Sty 2014

Od 7 stycz­nia 2014 roku zapra­szamy ser­decz­nie do Kon­ty­nenty Trattoria&Cafe na pyszne i w bar­dzo atrak­cyj­nych cenach dania z naszego […]

Kino Familijne - repertuar styczeń 2014

pippi
02 Sty 2014

W każdą nie­dzielę o godzi­nie 16.30 zapra­szamy do naszego Kina Fami­lij­nego wszyst­kie dzieci i doro­słych na wspólne oglą­da­nie fil­mów. Wstęp […]

Spotkanie z Jackiem Jaworskim

DSC01246z
02 Sty 2014

W czwar­tek 23 stycz­nia 2014 roku o godzi­nie 19.00 zapra­szamy wszyst­kich, któ­rzy lubią góry i dla któ­rych wspi­naczka gór­ska to […]

Gruzja i Armenia

IMG_5648
03 Gru 2013

9 stycz­nia 2014 roku o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na spo­tka­nie z Wero­niką Kopką, z którą prze­nie­siemy się w bajeczny kra­jo­braz […]

Rowerem do Częstochowy

pielgrzymka136
03 Gru 2013

Zbli­żają się Święta Bożego Naro­dze­nia, za oknami nie­długo zrobi się biało i mroż­nie, a my chcie­li­by­śmy zapro­sić Pań­stwa na opo­wieść […]

Kino Familijne - repertuar grudzień 2013

7318872.2
27 Lis 2013

Zapra­szamy wszyst­kich tych, któ­rzy uwiel­biali kie­dyś bajki i tych któ­rzy teraz uwiel­biają bajki do naszego Kina Fami­lij­nego. W każdą nie­dzielę […]

Potrawy wigilijne na wynos

27 Lis 2013

Zbli­żają się Święta Bożego Naro­dze­nia i jedyny w całym roku, nie­po­wta­rzalny Wie­czór Wigi­lijny. Chcąc pomóc, szcze­gól­nie paniom domu w przy­go­to­wa­niach […]

Slajdowisko 5 grudnia 2013 "Sentymentalna podróż do Pragi"

0070
27 Lis 2013

5 grud­nia 2013 roku o godzi­nie 19.00 zapra­szamy do Kon­ty­nenty Trattoria&Cafe. Swo­imi wspo­mnie­niami z Pragi podzieli się z Pań­stwem, gosz­czący […]

Sylwester 2013

Program Sylwestra 2013
06 Lis 2013

Zapra­szamy ser­decz­nie do wspól­nej zabawy i do przy­wi­ta­nia NOWEGO ROKU w Kon­ty­nenty Trattoria&Cafe. Zapew­niamy, że spę­dzą u nas Pań­stwo nie­za­po­mniane […]

CHAWIRA - spotkanie z piosenką okresu międzywojennego

zespol
29 Paź 2013

W sobotę 16 listo­pada 2013 roku o godzi­nie 19.00 zapra­szamy Was na spo­tka­nie z daw­nymi, ale cią­gle chęt­nie słu­cha­nymi prze­bo­jami […]

Repertuar Kina Familijnego - listopad 2013

7000700.2
29 Paź 2013

Zapra­szamy cale rodziny, a szcze­gól­nie dzieci do naszego Kina Fami­lij­nego w każdą nie­dzielę o godzi­nie 16.30. Wstęp na wszyst­kie seanse […]

Slajdowisko 21 listopad 2013 "Kajakiem przez Kanion Kolorado"

SONY DSC
27 Paź 2013

W czwar­tek 21 listo­pada 2013 roku o godzi­nie 19.00 naszym gościem będzie Robert Drak, uczest­nik kaja­ko­wej wyprawy do Kanionu Kolo­rado. […]

4,5 tysiąca na urodziny

084
25 Paź 2013

W czwar­tek 07 listo­pada 2013 roku o godzi­nie 19.00 w Kon­ty­nenty Trattoria&Cafe zapra­szamy na spo­tka­nie z Zosią Wło­dar­czyk i jej […]

Kontynenty miejscem przyjaznym maluchom

certyfikat mpm
24 Paź 2013

20 paź­dzier­nika 2013 roku w Muzeum Lot­nic­twa w Kra­ko­wie odbyło się uro­czy­ste zakoń­cze­nie akcji Miej­sce Przy­ja­zne Malu­chom. Miło nam poin­for­mo­wać, […]

Andrzejki 30.11.2013

andzrejki 3
16 Paź 2013

Zapra­szamy wszyst­kich do wspól­nej zabawy w ten wyjąt­kowy wie­czór. Będziemy się bawić przy muzyce na żywo w wyko­na­nie zespołu Kasia […]

Człowiek wobec skali - refleksje z podróży przez Amerykę Południową

SONY DSC
08 Paź 2013

Kolejne spo­tka­nie w Kon­ty­nenty Trattoria&Cafe. Tym razem pierw­sza u nas opo­wieść o doświad­cze­niach z podróży po Ame­ryce Połu­dnio­wej. Zapra­szamy w […]

Koncert JazZoom 12.10.2013 godz:20:00

01 Paź 2013

Ser­decz­nie zapra­szamy na kolejny kon­cert zespołu Jaz­Zoom. Kwiet­niowy kon­cert tak przy­padł do gustu naszym gościom, że posta­no­wi­li­śmy zapro­sić muzy­ków po […]

Kino Familijne - repertuar na październik

W-pustyni-i-w-puszczy-044
18 Wrz 2013

Witamy! Idzie jesień a wraz z nią nad­cho­dzą dłu­gie jesienne wie­czory. Cza­sem dzie­ciom nudzi się wtedy w domu a my […]

Jesienny Szafing 24.09.2013

Baby in clothes and hanger
13 Wrz 2013

Ser­decz­nie zapra­szamy we wto­rek 24 wrze­śnia, w godz: 17:30 — 19:30 na kolejny w naszej kawiarni sza­fing. Zrób wie­trze­nie szafy […]

Rodzinny offroad w Alpach i Pirenejach - pierwsze po wakacjach spotkanie podróżnicze

S
13 Wrz 2013

Witamy po waka­cjach! Wspo­mnie­niami z waka­cyj­nych podroży roz­po­czy­namy kolejny cykl slaj­do­wisk. Przed oczami cią­gle jesz­cze poja­wiają się naj­pięk­niej­sze obrazy pełne […]

Czarujące Indie - propozycja wyjazdu

indie_tadz_mahal
12 Wrz 2013

Zaprzy­jaź­nione z nami biuro podróży DLI TRAVEL ma dla Was pro­po­zy­cję wyjazdu do Indii. Wię­cej szcze­gó­łów znaj­dzie­cie w fol­de­rze DLI […]

TRATTORIA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
06 Wrz 2013

Już od końca wrze­śnia będzie można u nas smacz­nie zjeść. Na degu­sta­cje dań zapra­szamy na pik­nik, który będzie miał miej­sce […]

PELOPONEZ - IDEALNE MIEJSCE NA WAKACJE

IMG_3100
24 Lip 2013

W zakładce Nasze Podróże umie­ści­li­śmy opis z waka­cji do Gre­cji a dokład­nie z wyspy Pelo­po­nez, było to połą­cze­nie zwie­dza­nia z […]

OFF-ROAD W ALPACH

S
22 Lip 2013

W zakładce Kontynenty4x4 umie­ści­li­śmy nowe pro­po­zy­cje wrze­śnio­wych wypraw. Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszą ofertą i wzię­cia udziału w jed­nym […]

Lato w Cafe Kontynenty

19 Lip 2013

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naszymi let­nimi pro­mo­cjami. Szcze­góły oferty znaj­dzie­cie tutaj. Latem cie­płe napoje sprze­da­jemy o połowę taniej. Przez […]

SZKOCJA rodzinnie - lato 2009 r.

K
16 Lip 2013

W zakładce Nasze Podróże umie­ści­li­śmy opis z rodzin­nych waka­cji do Szko­cji. Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z rela­cją, oraz zdję­ciami z […]

Wakacje

05 Lip 2013

WAKACJE Mamy za sobą pierw­szy „rok szkolny”. Jak to pierw­szaki z dużą obawą pode­szli­śmy do cze­goś co jest dla nas […]

Sport w Cafe Kontynenty

04d0b5ff-f845-49e1-824f-628a34d180f7_20121103091331_En010581980429[1]
05 Lip 2013

Zapra­szamy na wspólne kibi­co­wa­nie Dzi­siaj godz 16:00 Jerzy Jano­wicz zagra zmie­rzy się z Andym Mur­rayem. Rów­nież dzi­siaj o 20:15 i […]

Tenis Janowicz Kubot

jerzy-janowicz-tenis-943d3e031928d9e84cc31fce1200f08f94aa260b[1]
03 Lip 2013

Zapra­szamy na obej­rze­nie ćwierć­fi­nału tur­nieju Wim­ble­donu, dla nas to przede wszyst­kim poje­dy­nek dwóch Pola­ków Jano­wicz kon­tra Kubot. Zapra­szamy na trans­mi­sje […]

Bułgaria 2013

_DSC0847
02 Lip 2013

W zakładce Nasze Podróże umie­ści­li­śmy opis z roz­po­znaw­czego wyjazdu do Buł­ga­rii. Był to nasz kolejny wyjazd do tego rejonu Pół­wy­spu […]

Szafing 22.06 godz 12:00 - 14:00

przedwakacyjny szafing (2)
12 Cze 2013

Już drugi raz w Cafe Kon­ty­nenty orga­ni­zu­jemy wymiane ubrań dla doro­słych i dzieci, wsze­la­kie książki, zabawki i wszystko co może […]

Dzień Mostowca 25.05.2013

SONY DSC
30 Maj 2013

Dnia 25 maja mało­pol­scy Mostowcy obcho­dzili w naszej kawiarni Pierw­szy Dzień Mostowca połą­czony z zawo­dami bry­dżo­wymi. Uczest­nicy spo­tka­nia spę­dzali ten […]

Liga Mistrzów

Liga mistrzów.pdf - Adobe Reader
24 Maj 2013

Zapra­szamy na wspólne kibi­co­wa­nie w Cafe Kon­ty­nenty. Liga Mistrzów 25.05.2013 godz 20:00

16 szczytów Europy - spotkanie 19 czerwca

0plansza1 (2)
23 Maj 2013

To będzie ostat­nie spo­tka­nie podróż­ni­cze przed waka­cjami. Naszym kolej­nym gościem będzie pan Hen­ryk Jan­kow­ski, który po górach cho­dzi od 40 […]

Dzień Dziecka w Cafe Kontynenty

Dzień dziecka.pdf - Adobe Reader
17 Maj 2013

Zapra­szamy wszyst­kich rodzi­ców wraz ze swo­imi pocie­chami w Dzień Dziecka 1.06.2013 oraz 2.06.2013. Spe­cjal­nie dla Naszych naj­młod­szych klien­tów soczki ze […]

Yak Attack - zawody rowerowe w Himalajach - spotkanie 22 maja

_LIK9853
05 Maj 2013

W stycz­niu br. Zby­szek Mos­so­czy opo­wia­dał nam o swo­jej tury­stycz­nej wypra­wie rowe­rem przez Islan­dię. Ale dla niego rower to nie […]

Wiosenny Szafing

Microsoft Word - wiosenny szafing.doc
25 Kwi 2013

W soboye 27.04.2013 godz 11– 13 zapra­szamy na wio­senny sza­finfg. Sza­fing to eko­lo­giczna wymiana / sprze­daż za sym­bo­liczne kwoty: ubrań, […]

Czytelnia podróżnicza

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
24 Kwi 2013

Zapra­szamy do korzy­sta­nia z naszej czy­telni podróżniczej.Posiadamy nie tylko stare książki i prze­wod­niki, ale rów­nież naj­now­sze pozy­cje z sze­roko rozu­mia­nej […]

LATO 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
24 Kwi 2013

Targi Lato odbyły się w dniach 19 – 21 kwiet­nia br. w Cen­trum Targowo-Kongresowym MT Pol­ska w War­sza­wie przy ul. […]

Korea Północna - nowe spotkanie 8 maja

O
22 Kwi 2013

O Korei Pół­noc­nej mówi się ostat­nio bar­dzo dużo. Nie­stety są to infor­ma­cje o moż­li­wym kon­flik­cie zbroj­nym, a nie o miej­scu […]

Bilard

bilard.pdf - Adobe Reader
17 Kwi 2013

Zapra­szamy wszyst­kich do korzy­sta­nia z kolej­nej atrak­cji w Cafe Kon­ty­nenty. Do dys­po­zy­cji naszych klien­tów jest stół bilar­dowy. Cena 15 zł […]

Koncerty w Cafe Kontynenty

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
16 Kwi 2013

Mie­li­śmy przy­jem­ność orga­ni­zo­wać juz 3 kon­certy w Naszej kawiarni . Pierw­szy miał miej­sce w ostatki dnia 9.02.2013. Zagrał nam zespół […]

PELOPONEZ - IDEALNE MIEJSCE NA WAKACJE

K
09 Kwi 2013

Zapra­szamy na kolejną pre­zen­ta­cję. Po Szko­cji kon­ty­nu­ujemy temat “waka­cji dla każ­dego”. W środę 24 kwiet­nia jak zwy­kle o 19.00 poka­żemy […]

Targi turystyczne GLOB 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
04 Kwi 2013

Mie­li­śmy przy­jem­ność uczest­ni­czyć w tar­gach tury­stycz­nych GLOB w Kato­wi­cach. Zebra­li­śmy mnó­stwo infor­ma­cji zwią­za­nych z wyjaz­dami zarówno po Pol­sce jak i […]

Wesołych Świat

Święta wielkanocne 222.pdf - Adobe Reader
25 Mar 2013

Z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Wiel­ka­noc­nych życzymy wszyst­kim naszym klien­tom aby te szcze­gólne dni upły­nęły w spo­koj­nym rodzin­nym gro­nie. Jed­no­cze­śnie […]

DART

DART NEWS.pdf - Adobe Reader
22 Mar 2013

W Cafe Kon­ty­nenty mamy nową atrak­cje Darta zwaną popu­lar­nie grą w rzutki. Dart jest zarówno pro­fe­sjo­nal­nym spor­tem, jak rów­nież tra­dy­cyjną […]

Mecz Polska - Ukraina

mecz.pdf - Adobe Reader
22 Mar 2013

Mecz Pol­ska — Ukra­ina już w pią­tek 22.03.2013 o 20:45. Zapra­szamy na trans­mi­sje na żywo w Cafe Kon­ty­nenty.

SZKOCJA RODZINNIE - spotkanie 10 kwietnia

K
20 Mar 2013

Zapra­szamy na kolejne opo­wie­ści o podró­żach. Tym razem Europa i to w wyda­niu rodzin­nym. Będą to wspo­mnie­nia z rodzin­nego wyjazdu […]

JazZoom koncert 12.04.2013 godz 20:00

plakat-jazzoom 30 min wcześniej
18 Mar 2013

Jaz­Zoom to zespół rodem z Kra­kowa. Powstał z ini­cja­tywy Kasi Zawie­racz w 2009 roku i od tego czasu z powo­dze­niem […]

KONCERT 23.03.2013

CeeMPe-plakat-23-03-2013-big
04 Mar 2013

Zapra­szamy na kolejny kon­cert w Cafe Kon­ty­nenty dnia 23.03.2013 start godzina 20:00. Tym razem reper­tuar będzie w wer­sji mocno aku­stycz­nej. […]

Dzień Kobiet 8 marca

28 Lut 2013

Zbliża się Dzień Kobiet z tej oka­zji w Cafe Kon­ty­nenty wszyst­kie Panie dostaną od Nas słodką nie­spo­dziankę, bo wszak każ­dej […]

Chiny, do trzech razy sztuka - nowe spotkanie 27 marca

1
18 Lut 2013

Nie­dawno zaczął się Nowy Rok Chiń­ski, a u nas zapra­szamy na nowe spo­tka­nie, a w zasa­dzie 3 spo­tka­nie w jed­nym. […]

W Indiach nic nie jest proste - nowe spotkanie 13 marca

1
15 Lut 2013

Tak następne spo­tka­nie zaty­tu­ło­wał nasz kolejny gość, Łukasz Janus, który opo­wie o swo­ich podró­żach do tego tak bar­dzo dla nas […]

Walentynki 2013

11 Lut 2013

14 lutego Walen­tyn­kowa pro­mo­cja. Przy roman­tycz­nych pio­sen­kach zapra­szamy na aro­ma­tyczną kawę. W ten wyjąt­kowy dzień dla zako­cha­nych mamy spe­cjalną pro­mo­cje. […]

Żyłem wśród ludzi pierwotnych Oceanii (Vanuatu)

3
28 Sty 2013

W środę 13 lutego br. o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na opo­wie­ści o nie­ska­żo­nych zachod­nią cywi­li­za­cją miesz­kań­cach Oce­anii. Temat zapre­zen­tuje pan […]

Żegnamy karnawał - Ostatki 2013

CeeMPe-plakat-9-02-2013_1
18 Sty 2013

Dnia 9.02.2013 godz 19:00. Ser­decz­nie zapra­szamy Wszyst­kich na poże­gna­nie kar­na­wału. Imprezę roz­pocz­nie występ na żywo zespołu CeeMPe. Zagrają znane prze­boje, […]

Opowieści o poszukiwaniu zorzy polarnej 30.01.2013 godz 19:00

SONY DSC
15 Sty 2013

13 stycz­nia wró­ci­li­śmy z wyprawy do Nor­we­gii i Fin­lan­dii. Prze­je­cha­li­śmy pra­wie 7 tysięcy kilo­me­trów w więk­szo­ści po dro­gach pokry­tych lodem […]

Prenumerata 2

PRENEMERATA
14 Sty 2013

W Cafe Kon­ty­nenty można nie tylko wypić aro­ma­tyczną kawę ale i poczy­tać cie­kawe cza­so­pi­sma, mamy rów­nież bogaty zbiór ksią­żek podróż­ni­czych. […]

Nareszcie Słońce. Wracamy do domu

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
11 Sty 2013

No to odwrót z pół­nocy w kie­runku Słońca. Wczo­raj w nocy (tu prze­waż­nie jest noc) prze­kro­czy­li­śmy krąg polarny i prze­szli­śmy […]

Dotarliśmy na północ Europy.

SONY DSC
07 Sty 2013

Po prze­je­cha­niu 3060 km (plus 3 godziny na pro­mie) dotar­li­śmy do naszego doce­lo­wego miej­sca na pół­nocy Europy. Jest to mia­steczko […]

Muzyka na żywo CeeMPe

CeeMPe-plakat-9-02-2013_1
04 Sty 2013

Dnia 9.02.2013 w ostatki zapra­szamy na posłu­cha­nie zespołu CeeMPe. Jest to grupa przy­ja­ciół, która kocha grać, a muzyka jest nie […]

Kalendarz imprez styczniowych

KALENDARZ
04 Sty 2013

12 stycz­nia godz 19:00– Powtórka z Syl­we­stra – bawimy się przy muzyce z Syl­we­stra. Obec­nych na naszej zaba­wie syl­we­stro­wej zapra­szamy […]

Rowerem po Islandii 16.01.2013 godz19:00

Bolą plecy i ręce, szczególnie prawa.
04 Sty 2013

W Nowym Roku zaczy­namy kolejne slaj­do­wi­ska. Pierw­szym z nich jest opo­wieść o wypra­wie rowe­ro­wej. Nie­zwy­kła wyprawa rowe­rowa przez dziki inte­rior […]

Tak się bawiliśmy

sylwester2012_1
04 Sty 2013

Dzię­ku­jemy wszyst­kim gościom za stwo­rze­nie wspa­nia­łej atmos­fery na koniec 2012 i począ­tek 2013 roku. Jesz­cze raz życzymy wszyst­kim samych miłych […]

Przerwa Świąteczna

21 Gru 2012

Infor­mu­jemy, że w dniach 24.12.2012 i 25.12.2012 lokal będzie zamknięty, a dnia 26.12.2012 lokal czynny w godzi­nach 14 – 22 […]

Prenumerata

Logo
21 Gru 2012

W naszej kawiarni, można nie tylko wypić pyszną kawę ale i poczy­tać cza­so­pi­sma podróż­ni­cze takie jak: Poznaj Świat, znany mie­sięcz­nik […]

Promocja

12 Gru 2012

Zachę­camy wszyst­kich do zapi­sy­wa­nia sie do naszego new­slet­tera. Dla każ­dego kto odbiera nasze wia­do­mo­ści meilowe jest prze­wi­dziana zniżka na cały […]

Opis podróży do Turcji

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
11 Gru 2012

W zakładce NASZE PODRÓŻE zamie­ści­li­śmy opis naszego waka­cyj­nego wyjazdu do azja­tyc­kiej Tur­cji. Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z rela­cją i gale­rią […]

Sylwester

SYLWESTER
26 Lis 2012

W Cafe Kon­ty­nenty orga­ni­zu­jemy Syl­we­stra. Zapew­niamy: Muzykę lat 70 ‚80 i 90 0,5litra wódki na parę lub 0,7 wina Pokaz […]

Defenderem przez południe Afryki - prezentacja na Festiwalu Wypraw Zmotoryzowanych Moto Travel

plakat MOTOTRAVEL2012 miniatura
21 Lis 2012

O godzi­nie 3 nad ranem zakoń­czy­li­śmy pre­zen­ta­cję rela­cji z naszej podróży przez połu­dnie Afryki. Mimo tak póź­nej (lub wcze­snej) pory […]