show sidebar & content

Kontynenty w nowej odsłonie

xl
30 Maj 2019

Od 1 czerwca zmie­nia się pod­miot pro­wa­dzący Kon­ty­nenty Trat­to­ria & Cafe. Od tego dnia firmą zarzą­dza­jącą cało­ścią dzia­łal­no­ści lokalu będzie: […]

English Cafe - spotkania w języku angielskim znów w Kontynentach

English Cafe cover photo
24 Wrz 2018

Ruszamy z English Cafe – nie­for­mal­nymi, przy­ja­znymi spo­tka­niami wie­czo­rową porą, miej­scem dla wszyst­kich tych, któ­rzy są zain­te­re­so­wani pro­wa­dze­niem głę­bo­kich i […]

Warsztaty szyciowe - 5 warześnia o godzinie 11.30

kontynenty - warsztaty szyciowe
30 Lip 2018

Jesz­cze nigdy nic nie szy­łaś? – To dobry moment żeby zacząć! 😊 Pani Agata Misz­tella i Cafe Kon­ty­nenty zapra­szają na […]

"Dzieci z Pahiatua" - kolejne spotkanie English Cafe - 28 maja godzina 19.00

02-powitanie-dzieci-perskich-w-porcie-w-wellingtonie-1-xi-1944
18 Maj 2018

Dzieci z Pahia­tua” – grupa 733 dzieci, która wraz z opie­ku­nami przy­była pod­czas II wojny świa­to­wej do Pahia­tua na Nowej […]

"Czy zawsze mamy wybór..." - pierwsze spotkanie w cyklu English Cafe - 26 marca godz. 18.00

Mercy's Blessing cover photo for event
20 Mar 2018

Data: 26 marca 2018 Godzina: 18:00 – 19:30 Miej­sce: Cafe Kon­ty­nenty Opis wyda­rze­nia: …W małej wio­sce w sercu Afryki nasto­letni […]

"English Cafe" - nowy cykl spotkań w Kontynentach w języku angielskim

English Cafe cover photo
14 Mar 2018

Wio­sna tuż tuż… Za oknem cie­plej i słońce świeci coraz moc­niej, pod Zam­kiem Wawel­skim przy­roda budzi się z zimo­wego snu, […]

OSTATKI w Kontynentach - 3 lutego

karnawal 1
11 Sty 2018

Rock’n’rollowo i kolo­rowo, tak będzie wyglą­dać nasza zabawa kar­na­wa­łowa w Kon­ty­nen­tach. 3 lutego w godzi­nach 19.00 – 2.00 w nocy […]

Witajcie studenci - zapraszamy do Kontynentów!

4619_9fd0ca8b9f563dbf0db333a72e08fa1a-770x314
01 Paź 2017

Dla wszyst­kich stu­den­tów, któ­rzy w paź­dzier­niku roz­po­czy­nają rok aka­de­micki przy­go­to­wa­li­śmy tro­chę nie­spo­dzia­nek! Domowe obiady dnia — tyko w paź­dzier­niku dla […]

"Kieszonka i kółka" - warsztaty dla rodziców i dzieci - 2 października 11.00-14.00

babywearing2
19 Wrz 2017

Zapra­szamy na warsz­taty z wią­za­nia chu­sty dla począt­ku­ją­cych — KIESZONKA oraz WIĄZANIE CHUSTY KÓŁKOWEJ. Na spo­tka­niu dowie­cie się jak nosić […]

Podróżnicze przyjęcie urodzinowe

4
06 Wrz 2017

Chcesz zor­ga­ni­zo­wać przy­ję­cie uro­dzi­nowe dla swo­jego dziecka a bra­kuje ci pomy­słu jak to zro­bić? Nic prost­szego 🙂 W Kon­ty­nen­tach możesz […]

17 lipca - 15 sierpnia Kontynenty otwarte od godziny 16.00

Flip-flops, beach ball and vintage suitcase on the sand. Summer vacation concept
11 Lip 2017

Przy­po­mi­namy!!! Już od ponie­działku 17 lipca do 15 sierp­nia (włącz­nie) Kon­ty­nenty będą otwarte codzien­nie (także w soboty i nie­dziele) od […]

Wakacyjna promocja - niedziele pod znakiem pizzy z dodatkiem :-)

promocja1
02 Lip 2017

Tylko w waka­cje i tylko w nie­dziele — od 1 lipca do 31 sierp­nia — do każ­dej pizzy 40 cm […]

Kontynenty podczas wakacji

Wakacje
02 Lip 2017

W cza­sie waka­cji Kon­ty­nenty będą otwarte: do 16 lipca — bez zmian 17 lipca — 15 sierp­nia — lokal otwarty […]

Już wakacje - czas na odpoczynek

Wakacje
23 Cze 2017

Naresz­cie waka­cje!!! Zapra­szamy do Kon­ty­nen­tów na pyszne desery lodowe, aro­ma­tyczne kawy, kolo­rowe drinki oraz zna­ko­mite pizze, bur­gery i maka­rony. W […]

Dzień Matki w Kontynentach

IdealneprezentynaDzienMatkisubiektywnywyborredakcji2
23 Maj 2017

Pamię­tasz — 26 maja — Dzień Matki. Kocha­nym Mamom w dniu ich święta życzymy samych szczę­śli­wych chwil w życiu i […]

Majowy weekend w Kontynentach

weekend-majowy
25 Kwi 2017

Zbliża się długi majowy week­end! Wszyst­kich, któ­rzy zostają w Kra­ko­wie zapra­szamy do Kon­ty­nen­tów na smaczne potrawy i pyszne deserki oraz […]

Kontynenty w okresie Świąt Wielkanocnych

jaja
10 Kwi 2017

W okre­sie Świąt Wiel­ka­noc­nych Kon­ty­nenty otwarte: — Wielki Pią­tek 11.00 – 22.00 – Wielka Sobota 13.00 – 22.00 – Wielka […]

Walentynki w Kontynentach - 14 lutego

Walentynki_w_SPA
07 Lut 2017

Walen­tynki — święto wszyst­kich zako­cha­nych — zbli­żają się wiel­kimi kro­kami! Zaproś swoją “uko­chaną połówkę” we wto­rek — 14 lutego do […]

Dzień Babci i Dzień Dziadka w Kontynentach

hqdefault
19 Sty 2017

Z oka­zji Dnia Babci i Dziadka życzymy wszyst­kim senio­rom dużo zdro­wia i zapra­szamy na pyszne, domowe obiadki :-). Spe­cjal­nie dla […]

Na przekór przesądowi - w piątek 13 stycznia wznawiamy bieżącą działalność kuchni

9f217580f0d9551552a92a96f955e88d
13 Sty 2017

Miło nam poin­for­mo­wać, że od piątku 13 stycz­nia znowu działa nasza kuch­nia :-). Pan Piotr — nasz nowy kucharz przy­go­to­wał […]

Kontynenty w okresie świątecznym

bombka2
18 Gru 2016

W okre­sie Świąt Bożego Naro­dze­nia — 24, 25 i 26 grud­nia oraz w Syl­we­stra i w Nowy Rok — 1 […]

Nie ma tego złego...

xl
17 Gru 2016

Z przy­kro­ścią infor­mu­jemy, że nastę­puje prze­rwa w bie­żą­cym ser­wo­wa­niu posił­ków z naszej kuchni. Pra­cu­jemy nad udo­sko­na­le­niem oferty, na co możemy […]

Świąteczne potrawy dla zapracowanych

Traditional Christmas red borscht with meat filled dumplings
07 Gru 2016

Święta Bożego Naro­dze­nia już tuż, tuż.…. Z myślą o wszyst­kich, któ­rzy mar­twią się, że nie zdążą przy­go­to­wać potraw na Wigi­lię […]

Sylwester 2016 już tuż, tuż...!

sylwester2-page-001
21 Lis 2016

Wiel­kimi kro­kami zbliża się Syl­we­ster 2016! Jeśli chcesz prze­żyć tę wyjąt­kową noc w roku na jedy­nej i nie­po­wta­rzal­nej zaba­wie syl­we­stro­wej […]

Coś słodkiego... na Dzień Niepodległości

z10573726qnalesniki-suzette
09 Lis 2016

Tylko 11 listo­pada — Święto Nie­pod­le­gło­ści — zapra­szamy na pyszne nale­śniki flam­bi­ro­wane w sosie poma­rań­czo­wym 20% taniej. Roz­ko­szuj się sma­kiem […]

Święto Niepodległości - 11 listopada

kal_kartka_11-11
06 Lis 2016

11 listo­pada w Święto Nie­pod­le­gło­ści — Kon­ty­nenty będą otwarte w godzi­nach 13.00 — 21.00. Zapra­szamy na rodzinny, świą­teczny obiad, popo­łu­dniową […]

Smaki Kontynentów... - weekendowa promocja

marokanski-kurczak-w-sosie-z-ciecierzyca
27 Paź 2016

W naj­bliż­szy week­end — pią­tek, sobota, nie­dziela (27 — 29 paź­dzier­nika) — zapra­szamy na zupę taj­ską i maro­kań­ski tadżin 20% […]

1 listopada - Dzień Wszystkich Siętych

6b10605a70822c53cf693258974bc912
27 Paź 2016

We wto­rek 1 listo­pada zapra­szamy w godzi­nach 13.00 — 21.00. Do zoba­cze­nia!

Kontynenty w telewizji

czolowka
20 Paź 2016

W naj­bliż­szą nie­dzielę 23 paź­dzier­nika o godzi­nie 11.00 zapra­szamy do obej­rze­nia pro­gramu “Mało­pol­ski szlak kuli­narny”. Tym razem Kon­ty­nenty będą gościć […]

Weekend pełen grzybowych smaków

gnocchi-2
14 Paź 2016

Jesień przy­szła nagle i nie­spo­dzie­wa­nie — po dniach peł­nych słońca zro­biło się szaro i desz­czowo. Na te tro­chę smutne, chłodne, […]

Andrzejki 2016 - "Morskie opowieści"

sailor_bh0p8k2u_15178099
10 Paź 2016

W sobotę 26 listo­pada o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na super zabawę andrzej­kową “Mor­skie opo­wie­ści”. Przez całą zabawę będą nam towa­rzy­szyć […]

Smaki Kontynentów...

248657_908192572628615_5021911235759530110_n-625x333
29 Wrz 2016

Od soboty 1 paź­dzier­nika zapra­szamy w kuli­narną podróż przez kon­ty­nenty. W naszej kar­cie Menu znaj­dzie­cie spe­cjalną wkładkę z potra­wami z […]

Morskie opowieści - Andrzejki w stylu marynarskim

zegary-113066_3488224839
26 Wrz 2016

…Hej, ha! Kolejkę nalej Hej, ha kie­li­chy wznie­śmy To zrobi dosko­nale Mor­skim opo­wie­ściom…” Takie motto będzie nam towa­rzy­szyć pod­czas super […]

Włoski weekend w Kontynentach

shutterstock_57682705
16 Wrz 2016

W naj­bliż­szy week­end (16,17,18 wrze­sień) w Kon­ty­nen­tach pano­wać będzie iście “wło­ska atmos­fera”. Wszystko za sprawą pro­mo­cji 20% na pizzę Car­bonara […]

Kup w Kontynentach za 20 zł, a otrzymasz 2 ulotki promocyjne - promocja obowiązuje od piątku 16 września

www.abdar.pl
12 Wrz 2016

Za każdy para­gon na 20 zł otrzy­masz teraz 2 ulotki pro­mo­cyjne z uni­kal­nym kodem, który zapewni Ci kupno biletu w […]

Uwaga! W piątek 9 września Kontynenty czynne do godziny 18.00

rezerw
06 Wrz 2016

Infor­mu­jemy, że w pią­tek 9 wrze­śnia lokal będzie otwarty do godziny 18.00. Zapra­szamy w sobotę od godziny 13.00. Prze­pra­szamy!

Pierwsze po wakacjach spotkanie z Doulą - wtorek 6 wrzesień, godzina 16.30

ciaza-blizniacza_345523
03 Wrz 2016

Zapra­szamy na pierw­sze po waka­cjach spo­tka­nie z Doulą przy kawie na “poga­du­chach o macie­rzyń­stwie”. Przy­po­mi­namy, że spo­tka­nia odby­wają się w […]

Nowe menu w Kontynentach

nowa-kart-amenu
30 Sie 2016

Po waka­cjach zapra­szamy do zapo­zna­nia się z odświe­żoną Kartą Menu Obok potraw, które na stałe zago­ściły już w naszym lokalu, […]

14 sierpnia kończy się przerwa wakacyjna w Kontynentach

wywieszka-a4-laminowana-otwarte-poniedzialek-piatek-sobota-niedziela
11 Sie 2016

Od ponie­działku 15 sierp­nia Kon­ty­nenty będą otwarte w nastę­pu­ją­cych godzi­nach: ponie­dzia­łek — czwar­tek 11.00 — 22.00 pią­tek 11.00 — 23.00 […]

Zamów w Kontynentach za 20 zł i kup bilet za 39 zł!

lux-express-bus(1)
10 Sie 2016

Masz ostat­nią szansę, aby poje­chać na swoje wyma­rzone waka­cje jesz­cze teraz. Kon­ty­nenty Trratoria&Cafe wraz z ope­ra­to­rem prze­wo­zów auto­ka­ro­wych Lux Express […]

Kolorowe koktajle w promocyjnej cenie

koktajle-dietetyczne-przepisy-733858_w1020h450c1cx511cy250
15 Lip 2016

Zapra­szamy na pyszne, kolo­rowe kok­tajle — tru­skaw­kowy, jago­dowy, mali­nowy, wani­liowy oraz kok­tajl “Zie­lona ener­gia” i “Vir­gin mojito” — za jedyne […]

Uwaga! Od 18 lipca do 14 sierpnia Kontynenty otwarte od godziny 16.00

Time for the holidays
13 Lip 2016

Przy­po­mi­namy, że już od ponie­działku 18 lipca Kon­ty­nenty będą tro­chę odpo­czy­wać i dla­tego lokal będzie otwarty codzien­nie (łącz­nie z sobo­tami […]

Nowe wakacyjne Menu w Kontynentach - grillowe przysmaki na lato!

sg_slide1
07 Lip 2016

Od piątku 8 lipca zapra­szamy na pyszne, gril­lowe potrawy z naszego waka­cyj­nego Menu. Wśród kla­sycz­nych potraw z grilla — kar­kówki, […]

Kolejne spotkanie z Doulą - wtorek 5 lipiec

ciekawostki-o-ciazy-na-swiecie-GALLERY_MAI2-61071
29 Cze 2016

Zapra­szamy i przy­po­mi­namy, że we wto­rek 5 lipca o godzi­nie 16.30 spo­ty­kamy się z Doulą przy kawie na “poga­du­chach o […]

Kontynenty w czasie wakacji

f_w_61829_26912
28 Cze 2016

Pod­czas waka­cji zapra­szamy do odwie­dza­nia Kon­ty­nen­tów także pod­czas naj­więk­szych upa­łów — lokal jest kli­ma­ty­zo­wany — w nastę­pu­ją­cych godzi­nach: ponie­dzia­łek — […]

Super promocja na zakończenie roku szkolnego

0
23 Cze 2016

Uwaga! 17 czerwca Kontynenty czynne do godziny 19.00

rezerw
14 Cze 2016

Infor­mu­jemy, że z powodu rezer­wa­cji lokalu w pią­tek 17 czerwca Kon­ty­nenty będą czynne w godzi­nach 11.00 — 19.00. Od godziny […]

Pyszne przekąski do piwa już od 9 czerwca w Kontynentach

relax-290x193
08 Cze 2016

Cóż może być lep­szego w let­nie wie­czory niż spo­tka­nie z przy­ja­ciółmi przy szkla­neczce piwa i pysz­nych prze­ką­skach? Już od czwartku […]

"Spotkanie z Doulą przy kawie!" - pogaduchy na temat macierzyństwa

ciekawostki-o-ciazy-na-swiecie-GALLERY_MAI2-61071
02 Cze 2016

Doula Mal­wina Wój­to­wicz i Cafe Kon­ty­nenty zapra­szają na cykl bez­płat­nych spo­tkań na temat macie­rzyń­stwa. Jeśli pla­nu­jesz macie­rzyń­stwo, ocze­ku­jesz naro­dzin lub […]

Koncert zespołu Winyl Rhythm w Kontynentach - piątek 10 czerwiec

10696300_756549707774094_3321150767445733299_n
31 Maj 2016

Ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kich miło­śni­ków dobrej “muzyki na żywo” w pią­tek 10 czerwca o godzi­nie 19.30 na kolejny już kon­cert zespołu […]

Dzień Dziecka w Kontynentach

988-Pomysl_na_Dzien_Dziecka
31 Maj 2016

W środę 1 czerwca zapra­szamy wszyst­kie dzieci — te duże i te cał­kiem małe — na pyszne desery lodowe w […]

Finał Ligi Mistrzów - mecz Real Madryt vs. Atletico Madryt - sobota 28 maja

1635016cb5d69e
24 Maj 2016

W sobotę 28 maja o godzi­nie 20.45 na sta­dio­nie San Siro w Medio­la­nie roze­grany zosta­nie mecz fina­łowy Ligi Mistrzów — […]

26 maja - Dzień Matki

IMG_2652
23 Maj 2016

…Pio­senka o codzien­nej zwy­kłej mamie, tej która co dzień do szkoły budzi nas i nie zapo­mni do teczki dać śnia­da­nia, […]

Czwartek 26 maja - BożeCiało

kal_kartka_05-26
19 Maj 2016

Infor­mu­jemy, że w czwar­tek 26 maja Kon­ty­nenty będą otwarte tak jak w każdą nie­dzielę w godzi­nach 13.00 — 21.00. W […]

Finał Ligii Europejskiej - środa 18 maja - Liverpool vs. Sevilla

basel2e87
12 Maj 2016

W naj­bliż­szą środę 18 maja o godzi­nie 20.45 zapra­szamy wszyst­kich kibi­ców piłki noż­nej na jedno z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń “pił­kar­skiego świata” […]

15 maja - Kontynenty zamknięte!

rezerw
10 Maj 2016

Infor­mu­jemy, iż z powodu zapla­no­wa­nych przy­jęć z oka­zji I Komu­nii Świę­tej w nie­dzielę 15 maja Kon­ty­nenty będą zamknięte. W sobotę […]

Zdrowe, kolorowe sałatki w Kontynentach

b_7_27274
06 Maj 2016

Od ponie­działku 9 maja do piątku 13 maja (włącz­nie) zapra­szamy do Kon­tynentów na zdrowe, kolo­rowe sałatki. Oprócz sała­tek, które na […]

Uwaga - spotkanie z autorem książki "23 kilometr" - nie odbędzie się!!!

uwaga1
26 Kwi 2016

Z przy­kro­ścią infor­mu­jemy, że zapla­no­wane w dniu dzi­siej­szym (26 kwiet­nia o godzi­nie 19.00) spo­tka­nie z panem Krzysz­to­fem Nowa­kow­skim — auto­rem […]

Kontynenty w czasie majowego weekendu!

images
25 Kwi 2016

I naresz­cie zbliża się długo ocze­ki­wany — majowy week­end. Wielu z nas wyje­dzie w tym cza­sie poza mia­sto. Wszyst­kich zaś, […]

Kolorowe koktajle na wiosnę

zielony-koktajl-szpinak-seler-naciowy-i-banan-dsa-600x400
13 Kwi 2016

Kolo­rowe, orzeź­wia­jące i zdrowe kok­tajle — cóż może być lep­szego w cza­sie pierw­szych cie­płych i sło­necz­nych, wio­sen­nych dni — nie […]

Kończymy dowozy - wolimy się z Wami spotykać w Kontynentach

v-otwarte-mistrzostwa-kepna-w-badmintonie1-625x411
05 Kwi 2016

Jesz­cze tylko do 15 kwiet­nia (włącz­nie) może­cie zama­wiać nasze potrawy z dowo­zem do domu. Ponie­waż bar­dzo lubimy spo­ty­kać się z […]

"Tańczymy już tylko w Zaduszki. Reportaże z Ameryki Łacińskiej" - slajdowisko i spotkanie z autorarmi książki - 13 kwietnia

IMG_0017-625x417
05 Kwi 2016

W marcu uka­zała się debiu­tancka książka Marii Haw­ra­nek i Szy­mona Opryszka “Tań­czymy już tylko w Zaduszki. Repor­taże z Ame­ryki Łaciń­skiej.” […]

Wiosenna promocja w Kontynentach

exception_slide_new_wiosna
31 Mar 2016

Naresz­cie przy­szła wio­sna! Słońce coraz moc­niej świeci, ptaki śpie­wają, wkoło robi się zie­lono i kolo­rowo. Aby rów­nie wesoło i kolo­rowo […]

"23 kilometr"- spotkanie z autorem książki

DSC_4257-1-2
30 Mar 2016

We wto­rek 26 kwiet­nia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na spo­tka­nie z panem Krzysz­to­fem Nowa­kow­skim — auto­rem książki pt. “23 kilo­metr”. […]

Wesołego Alleluja!

2.bp.blogspot.com__wielkanoc018
23 Mar 2016

…Bóg odrzu­cił ten kamień jakby nic nie ważył I wstał tak lekko z grobu, że na twa­rzach straży Nie było […]

Kontynenty w okresie świątecznym

RTEmagicC_wielkanocswiecie.jpg
22 Mar 2016

W okre­sie Świąt Wiel­ka­noc­nych Kon­ty­nenty będą otwarte: Wielki Pią­tek 11.00 — 23.00 Wielka Sobota 13.00 — 23.00 Wiel­kanoc nie­czynne Ponie­dzia­łek […]

"Czego nie wiemy o pieniądzu, albo nam się tylko tak wydaje" - szkolenie 13 marca

pieniadze
10 Mar 2016

W naj­bliż­szą nie­dzielę 13 marca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy wszyst­kich chęt­nych do udziału w szko­le­niu “Czego nie wiemy o pie­nią­dzu, […]

Dzień Kobiet - 8 marca

wj_dzien-kobiet184_355x500_57650
01 Mar 2016

…Dzień Kobiet, Dzień Kobiet Niech każdy się dowie Że dzi­siaj święto dziew­czy­nek Uśmie­chy są dla Nich, zabawa i taniec Pio­senka […]

I Komunia Święta

Kaplanstwo
14 Lut 2016

I Komu­nia Święta to wiel­kie wyda­rze­nie nie tylko dla dziecka, ale także dla całej rodziny. Dla­tego tak ważne, by ten […]

Walentynki w Kontynentach

images
05 Lut 2016

Jesteś zako­chany? Nie­ważne czy zako­cha­łeś się wczo­raj, czy jesteś szczę­śli­wie zako­chany już wiele, wiele… lat — mamy dla Cie­bie nie­spo­dziankę! […]

Rusza dowóz potraw z Kontynentów - 1 lutego

pizzamobile
02 Lut 2016

Od ponie­działku 1 lutego w Kon­ty­nen­tach ruszył dowóz potraw z naszego Menu. Dowozy zaczy­namy godzinę po otwar­ciu i koń­czymy godzinę […]

Pizza 40 cm - więcej smaku w Kontynentach

12552845_892871764160696_3815494473820839984_n
20 Sty 2016

Od piątku 22 stycz­nia zapra­szamy na jak zawsze smaczną, ale dużo więk­szą pizzę — 40 cm — czyli wię­cej smaku […]

Promocja na ferie zimowe

rodzinne-ferie-zimowe-2015
14 Sty 2016

Hurrra! Naresz­cie ferie — czas wytchnie­nia i odpo­czynku dla dzieci i pew­nie dla rodzi­ców. Więk­szość z Was pewno wyje­dzie szu­kać […]

Ostatki w stylu Disco Pop - 6 lutego

ostatki1a
08 Sty 2016

Kar­na­wał trwa w naj­lep­sze — ale w tym roku jest wyjąt­kowo krótki! Już 6 lutego zapra­szamy do Kon­ty­nen­tów na sza­loną […]

Uwaga! Zmiana godzin otwarcia Kontynentów

v-otwarte-mistrzostwa-kepna-w-badmintonie
07 Sty 2016

Od ponie­działku 11 stycz­nia Kon­ty­nenty będą otwarte w nastę­pu­ją­cych godzi­nach: ponie­dzia­łek — czwar­tek 11.00 — 22.00 pią­tek 11.00 — 23.00 […]

Nowy Rok - 2016

płatki-śniegu-nowy-rok-ramki-tle_1048-429
31 Gru 2015

Nie­chaj Nowy Rok przy­nie­sie same rado­sne i szczę­śliwe chwile, spełni nawet naj­skryt­sze marze­nia, a cza­sem zasko­czy czymś nie­ba­nal­nym. Wszyst­kiego naj­lep­szego […]

Kontynenty w Sylwestra i Nowy Rok

sylwester
28 Gru 2015

Zbliża się jedyna i nie­po­wta­rzalna Noc Syl­we­strowa 2015. Z powodu przy­go­to­wań do Syl­we­stra — 31 grud­nia — Kon­ty­nenty będą nie­czynne. […]

Święta Bożego Narodzenia

boze-narodzenie-choinka-photo
17 Gru 2015

Bo kiedy mia­sto na święta się stroi Nie jeden z nas o przy­szłość się boi Nie jeden z nas w […]

Potrawy na Święta Bożego Narodzenia

wigilia_i_swieta_bozego_narodzenia_201101
01 Gru 2015

Zachę­camy do sko­rzy­sta­nia z oferty potraw świą­tecz­nych. Wszyst­kie wyko­ny­wane są przez naszych kucha­rzy na spe­cjalne zamó­wie­nie. OFERTA WIGILIJNA (NA WYNOS) […]

Tak bawiliśmy się na Andrzejkach...

12295384_866251250156081_1159601710603986133_n
01 Gru 2015

Już po Andrzej­kach! Dzię­ku­jemy wszystkim,którzy spę­dzili je razem z nami i mamy nadzieję,że bawi­li­ście się zna­ko­mi­cie. Do zoba­cze­nia na następ­nej […]

Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci - sobota 5 grudnia

czytanki kwadratowe
25 Lis 2015

W sobotę 5 grud­nia ser­decz­nie zapra­szamy wszyst­kie dzieci — te małe i nieco star­sze — na warsz­taty baj­ko­te­ra­peu­tyczne oraz warsz­taty […]

Sylwester 2015

sylwester-plakat22
20 Lis 2015

Już tylko 40 dni dzieli nas od wspa­nia­łej, szam­pań­skiej zabawy na któ­rej poże­gnamy Stary Rok — 2015 i przy­wi­tamy Nowy […]

Andrzejki 2015

swingin__blue_band_logo_by_davehacker-d7tygtc
12 Lis 2015

Dzię­ku­jemy wszyst­kim, któ­rzy zde­cy­do­wali się spę­dzić ANDRZEJKI 2015 w Kon­tynentach. W ten wyjąt­kowy wie­czór 28 listo­pada będziemy ocze­ki­wali na Was […]

Koncert pana Andrzeja Mroza

91267_indeks
28 Paź 2015

Zapra­szamy wszyst­kich miło­śni­ków pio­senki tury­stycz­nej na kon­cert z oka­zji 50– lecia pracy twór­czej pana Andrzeja Mroza, który kilka razy kon­cer­to­wał […]

Zajęcia rozwojowe dla dzieci - listopad 2015

422518_377373252281235_817626780_n
28 Paź 2015

Wszyst­kie dzieci i ich rodzi­ców zapra­szamy na zaję­cia roz­wo­jowe, pro­wa­dzone przez psy­cho­lo­gów dzie­cię­cych współ­pra­cu­ją­cych z por­ta­lem DZIECIAKI W FORMIE. Wię­cej […]

1listopada Dzień Wszystkich Świetych

Wszystkich-Świętych
27 Paź 2015

W naj­bliż­szą nie­dzielę 1 listo­pada — Dzień Wszyst­kich Świę­tych — Kon­ty­nenty będą zamknięte. Zapra­szamy już w ponie­dzia­łek 2 listo­pada od […]

Warsztaty globtrotterskie dla dzieci

kids painting the world
22 Paź 2015

We wto­rek 27 paź­dzier­nika o godzi­nie 17.30 zapra­szamy wszyst­kie dzieci na WARSZTATY GLOBTROTTERSKIE. Ania Sta­niek zabie­rze was w fascy­nu­jąca podróż […]

Warsztaty rodzinne - dla rodziców i ich maluszków

WARSZTATY poster
22 Paź 2015

Warsz­taty “Roz­budźmy Zmy­sły Malu­cha” to zaję­cia, które poma­gają naj­młod­szym dzie­ciom w pra­wi­dło­wym roz­wi­nię­ciu umie­jęt­no­ści korzy­sta­nia z całego wachla­rza ludz­kich zmy­słów […]

Warsztaty ruchu rozwijającego

422518_377373252281235_817626780_n
15 Paź 2015

Odkry­wamy świat!” to nowe autor­skie warsz­taty oparte na spraw­dzo­nych meto­dach, które pomogą Two­jemu dziecku zbu­do­wać świa­do­mość oto­cze­nia. Cel moż­liwy jest […]

Uwaga - sobota 17 października

rezerw
14 Paź 2015

Infor­mu­jemy, że w naj­bliż­szą sobotę 17 paź­dzier­nika Kon­ty­nenty będą nie­czynne (impreza zamknięta). Prze­pra­szamy i zapra­szamy już w nie­dzielę od godziny […]

Zniżkowe powroty czas zakończyć

opa73
13 Paź 2015

Tylko do nie­dzieli 18 paź­dzier­nika odwie­dza­jąc Kon­ty­nenty i kupu­jąc potrawy z nowego Menu otrzy­ma­cie para­gon, który może wziąć udział w […]

Andrzejki 2015

16-swing-dance-retro-illustrations
09 Paź 2015

Już za chwi­leczkę, już za momen­cik…”. Tak, tak — wiel­kimi kro­kami zbli­żają się Andrzejki 2015. W sobotę 28 listo­pada o […]

Im więcej jesz tym bardziej pomagasz

10169_min_artykul
04 Paź 2015

We wto­rek 13 paź­dzier­nika 2015 roku zachę­camy ser­decz­nie do włą­cze­nia się do akcji IM WIĘCEJ JESZ TYM BARDZIEJ POMAGASZ. Sto­wa­rzy­sze­nie […]

Nowe Menu w Kontynentach

sznycel-po-wiedeńsku-250x187
04 Paź 2015

Już od 1 paź­dzier­nika zago­ściły w naszym Menu nowe, pyszne potrawy. Chcie­li­by­śmy szcze­gól­nie pole­cić: szny­cel po wie­deń­sku w roz­mia­rze XL, […]

Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i dorosłych.

422518_377373252281235_817626780_n
26 Wrz 2015

Już od paź­dzier­nika zapra­szamy ser­decz­nie na cykl warsz­ta­tów psy­cho­edu­ka­cyj­nych dla dzieci i doro­słych. Zaję­cia będą pro­wa­dzone przez wykwa­li­fi­ko­wa­nych psy­cho­lo­gów (w […]

Festiwal Podróżniczy "Na świat" - Bochnia 26 wrzesień

Na-krancach-swiata_09-1024x707
22 Wrz 2015

Zapra­szamy ser­decz­nie wszyst­kich, któ­rzy uwiel­biają podróże i spo­tka­nia z cie­ka­wymi ludźmi w sobotę 26 wrze­śnia do Bochni na Festi­wal Podróż­ni­czy […]

Warsztaty dla dorosłych - naucz się pokonywać stres

indeks
15 Wrz 2015

Czy czę­sto wydaje ci się, że zna­la­złeś się w sytu­acji bez wyj­ścia, że pro­blemy dnia codzien­nego prze­ra­stają cię, a każda […]

Warsztaty bajkoterapeutyczne dla dzieci

422518_377373252281235_817626780_n
08 Wrz 2015

Czy chcie­li­by­ście, aby wasze dzieci pozna­wały świat czy­ta­jąc mądre i cie­kawe książki a przy oka­zji mogły uczyć się i bawić? […]

Zdrowo, pysznie i kolorowo teraz przez cały rok

zielony-koktajl-szpinak-seler-naciowy-i-banan-dsa-600x400
03 Wrz 2015

Ze względu na duże zain­te­re­so­wa­nie naszą waka­cyjną ofertą na zdrowe, pyszne i kolo­rowe owo­cowe kok­tajle i chło­dzące napoje zapra­szamy do […]