show sidebar & content

Camino z Krakowa - slajdowisko 23 października

10 Paź 2019

“…Odkąd zaczą­łem wędro­wać po róż­nych zakąt­kach Europy, moim marze­niem było dotar­cie pie­szo do grobu Św. Jakuba w San­tiago de Com­po­stela… z Pol­ski. Oto opo­wieść o tym, jak w krót­kim cza­sie rzu­cić wszystko i przejść 3682 kilo­me­try przez cztery kraje…”

_DSC0127-2

W środę 23 paź­dzier­nika o godzi­nie 19.00 wyru­szymy razem z Toma­szem Jędrze­jew­skim w nie­zwy­kłą podróż do San­tiago de Com­po­stela, czyli zapra­szamy na camino z Kra­kowa.

Mimo że po raz kolejny odwie­dzimy grób św. Jakuba będzie to na pewno będzie to zupeł­nie inna droga. Bo każda droga do San­tiago jest przede wszyst­kim ogrom­nym prze­ży­ciem dla każ­dego kto nią podąża.

Gorąco pole­camy!