show sidebar & content

"Bhutan - królestwo za górami" - slajdowisko 14 grudnia

04 Gru 2016

Ofi­cjalna nazwa Bhu­tanu: Druk-Yul ozna­cza Kraj Grzmią­cego Smoka (to wła­śnie ten smok wyobra­żony jest na dwu­ko­lo­ro­wej fla­dze pań­stwa). Bhu­tan jest nie­wiele więk­szy od Szwaj­ca­ria. Roz­cią­gnięty na jakieś 350 km wzdłuż głów­nej grani Wschod­nich Hima­la­jów ma obszar 47 tyś km2 — sze­ścio­krot­nie mniej­szy od Pol­ski. Mieszka tu około700 tyś. ludzi — z tego 1/3 to emi­granci z Nepalu — zgru­po­wani głów­nie w połu­dnio­wej czę­ści kraju i … przy­spa­rza­jący kró­lowi sporo kło­po­tów.

dzong

W środę 14 grud­nia o godzi­nie 19.00 na ostat­nim w 2016 roku slaj­do­wi­sku wraz z panem Bro­ni­sła­wem Pie­truszką będziemy wędro­wać przez ten odle­gły i mało znany kraj.

“…Mało kto z nas potrafi coś powie­dzieć o Kró­le­stwie Bhu­tanu. Wia­do­mo­ści o tym nie­wiel­kim kraju ukry­tym głę­boko w hima­laj­skich doli­nach, wci­śnię­tym mię­dzy tery­to­rium Chin i Indii rzadko poja­wiają się w mediach. Lata izo­la­cji, ogra­ni­czone kon­takty z sąsia­dami i słabo roz­wi­nięta infra­struk­tura komu­ni­ka­cyjna spra­wiły że Bhu­tan do dziś pozo­staje naj­bar­dziej tajem­ni­czym kra­jem nie tylko Azji ale i całego globu…”

Woj­ciech Dąbrow­ski

Gorąco pole­camy!