show sidebar & content

"Bułgarsko - rumuńskie impresje" - slajdowisko 16 stycznia

03 Sty 2019

“…Buł­ga­ria jest jed­nym z naj­bar­dziej przy­ja­znych kra­jów w Euro­pie – cie­płe morze i kli­mat (ale bez prze­sady), piękne kra­jo­brazy, liczne zabytki w bał­kań­skiej tona­cji, smaczna kuch­nia, przy­jaź­nie nasta­wieni miesz­kańcy i ceny, któ­rych poziom nadal nie odstra­sza. Dodat­kową atrak­cją – przy­naj­mniej dla nas – jest prze­jazd przez — nadal chyba nie­do­ce­nianą przez tury­stów — Rumu­nię.

Zapra­szamy Pań­stwa na spo­tka­nie z wybra­nymi miej­scami tych dwóch kra­jów – brze­gami mor­skimi o nie­po­spo­li­tej uro­dzie, z nie­zwy­kłymi for­ma­cjami skal­nymi Sta­rej Pła­niny i Kar­pat, z dziką lub sadzoną ręką ludzką roślin­no­ścią, z peł­nymi uroku pereł­kami archi­tek­to­nicz­nymi i ze spe­cy­ficz­nymi potra­wami. Buł­ga­ria i Rumu­nia potra­fią zasko­czyć!..”

Kata­rzyna i Piotr Pacho­larz

?????????????

W środę 16 stycz­nia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na kolejne spo­tka­nie z Bał­ka­nami. Tym razem poznamy bli­żej Buł­ga­rię i Rumu­nię — kraje dobrze nam znane, które jed­nak potra­fią zasko­czyć uro­kami natury i pereł­kami archi­tek­tury.

O tych peł­nych nie­spo­dzia­nek miej­scach opo­wie­dzą nam Kata­rzyna i Piotr Pacho­larz.

Gorąco pole­camy!