show sidebar & content

"Bułgaria-niekoniecznie nad morzem" - slajdowisko 27 listopada

20 Lis 2019

“…W ramach nie­kon­wen­cjo­nal­nego pozna­wa­nia Bał­ka­nów zapra­szam na podróż do Buł­ga­rii. Ale nie do tej zna­nej i popu­lar­nej wśród tury­stów i wcza­so­wi­czów — Buł­ga­rii nad­mor­skiej, ale do jej wnę­trza, do gór, dolin, uro­kli­wych zakąt­ków ze wspa­nia­łym śród­ziem­no­mor­skim kra­jo­bra­zem, do histo­rycz­nych miast (łącz­nie ze sto­licą), zabyt­ko­wych miej­sco­wo­ści, mia­ste­czek– skan­se­nów, śre­dnio­wiecz­nych mona­sty­rów, twierdz i antycz­nych ruin. Prze­mie­rzymy Buł­ga­rię z północnego-zachodu na połu­dnie i na wschód — od mostu na Dunaju w Widy­nie, przez buł­gar­ską Mace­do­nię, histo­ryczną Tra­cję po gra­nice rumuń­ską na północno-wschodnim wybrzeżu.

Zapra­szam — Sta­ni­sław Figiel…”

BG(48)

Chcesz poznać Buł­ga­rię od tro­chę innej strony niż dotych­czas?

Zapra­szamy w środę 27 listo­pada o godzi­nie 19.00 na opo­wie­ści o Buł­ga­rii - górzy­stej, peł­nej uro­kli­wych i mało zna­nych miejsc Naszym prze­wod­ni­kiem będzie pan Sta­ni­sław Figiel.

Gorąco pole­camy!