show sidebar & content

"Brazylia warta grzechu..." - slajdowisko 11 stycznia 2017 roku

02 Sty 2017

“…Dwa i pół tygo­dnia nie wystar­czy na to, by poznać całą Bra­zy­lię. Ba! Nie wystar­czy nawet, by poznać ją w jed­nym pro­cen­cie. Nie szko­dzi. Bo nawet malutki skra­wek tego kraju, odkryty w dobo­ro­wym towa­rzy­stwie, daje nie­sa­mo­witą moc i bagaż nowych doświad­czeń na kolejne wyprawy. Nie­praw­do­po­dobne wodo­spady Igu­azu, zagad­kowe fawele w Rio de Jane­iro, czy tajem­ni­cze piękno malut­kiego Paraty i plaż pobli­skiego Trin­dade. Warto! Nawet jeśli podróż z Kra­kowa do Bra­zy­lii potrafi zająć.. ponad 60 godzin ;)…”

Darek Guzik

DCIM100GOPRO

W środę o godzi­nie 19.00 zapra­szamy w daleką podróż do Bra­zy­lii. Naszym prze­wod­ni­kiem będzie Darek Guzik, który nie po raz pierw­szy opo­wie o kraju Ame­ryki Połu­dnio­wej.

Czy­ta­jąc jego wspo­mnie­nia i oglą­da­jąc prze­słane zdję­cia ma się ochotę wsiąść w samo­lot i prze­żyć męczącą podróż, aby móc podzi­wiać wszyst­kie wspa­niałe widoki kra­jo­brazu, pozna­wać ludzi i poczuć kli­mat Bra­zy­lii. Wybierz się z nami i prze­żyj nie­za­po­mniane chwile.

Gorąco pole­camy!