show sidebar & content

Borneo - slajdowisko 14 marca

28 Lut 2018

“…Bor­neo — tro­pi­kalna kra­ina ostat­nich dzi­kich dżun­gli, w któ­rych żyją zwie­rzęta i rosną rośliny, jakich nie spo­tka się nigdzie indziej na świe­cie. By je poznać trzeba przy­go­to­wać się na eks­tre­malne warunki — w dżun­gli jest gorąco, wil­gotno i duszno — a nie można z niej wyjść w każ­dej chwili jak ze szklarni w ogro­dzie bota­nicz­nym. Ale odnaj­dziemy tu mnó­stwo roślin zna­nych nam tylko ze szklarni lub z doni­czek w naszych miesz­ka­niach i zoba­czymy zwie­rzęta jakich próżno szu­kać w ogro­dach zoo­lo­gicz­nych.

W male­zyj­skiej czę­ści Bor­neo jest kil­ka­na­ście par­ków naro­do­wych i rezer­wa­tów przy­rody, gdzie znaj­dują schro­nie­nie ginące gatunki — sym­pa­tyczne oran­gu­tany, dłu­go­nose małpy nosa­cze, prze­piękne stor­czyki, dra­pieżne rośliny mię­so­żerne, i rafle­zje o kwia­tach naj­więk­szych na świe­cie.

Wędrówki po zie­lo­nych labi­ryn­tach dżun­gli, przy wtó­rze dźwię­ków wyda­wa­nych przez setki róż­nych stwo­rzeń — owa­dów, żab, pta­ków, to raj dla zoo­loga i bota­nika. A cał­kiem ina­czej dżun­gla brzmi i wygląda nocą, gdy można spo­tkać całe mnó­stwo stwo­rzeń aktyw­nych w ciem­no­ściach — maleń­kie żabki o dono­śnych gło­sach, tajem­ni­cze latar­niki, olbrzy­mie śli­maki, lata­jące loto­koty i wiel­ko­okie wyraki. W tym raju trzeba jed­nak uwa­żać — w gąsz­czu czy­hają głodne pijawki, czają się skor­piony i jado­wite węże. Na pla­żach gra­sują bandy maka­ków, pró­bu­ją­cych wyże­brać lub ukraść coś nie­ostroż­nym tury­stom.

Nie­za­po­mniane wra­że­nia zosta­wiają rejsy po tro­pi­kal­nych rze­kach, wędrówki po górzy­stych szla­kach z prze­pięk­nymi wido­kami i wizyty w prze­past­nych jaski­niach peł­nych nie­to­pe­rzy. Odpo­cząć można na raj­skich wysep­kach przy wybrze­żach Bor­neo, wygrze­wa­jąc się na słońcu razem z wara­nami lub snor­klu­jąc na rafach kora­lo­wych w Morzu Połu­dnio­wo­chiń­skim…”

Maria Mróz

P1130381

Po raz kolejny zapra­szamy na spo­tka­nie z panią Marią Lankosz-Mróz — bota­ni­kiem, od wielu lat pra­cu­ją­cym w Ogro­dzie Bota­nicz­nym Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego.

Tym razem wybie­rzemy się do male­zyj­skiej dżun­gli i będziemy podzi­wiać rośliny jakich nie spo­tka się gdzie indziej na świe­cie, odpo­czy­wać w gorą­cym słońcu i wsłu­chi­wać się w różne odgłosy natury.Przyjdź koniecz­nie w środę 14 marca o godzi­nie 19.00 i odkryj z nami piękno Bor­neo.

Gorąco pole­camy!