show sidebar & content

Białoruś - po co komu taka podróż...? - slajdowisko 18 listopada

06 Lis 2015

…Na Bia­ło­ruś?! A po co? Prze­cież tam pra­wie nic nie ma. W dodatku nie lubią Pola­ków. A nie boisz się mili­cji? Bra­ko­wało jesz­cze tylko tek­stów o sie­pa­czach Łuka­szenki, któ­rzy …”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bia­ło­rus to młode Pań­stwo na współ­cze­snej mapie Europy. To tu uni­kal­nie prze­pla­tają się kul­tura i tra­dy­cje Europy Zachod­niej jak i Wschod­niej. Współ­cze­sna Bia­ło­ruś łączy w sobie postęp tech­niczny i dawne tra­dy­cje, oby­czaje reli­gijne i ludowe. Tutaj każdy może zna­leźć sobie zaję­cie i roz­rywkę dla duszy. Główne bogac­two kraju to jego naród, który potrafi i lubi podej­mo­wać u sie­bie gości.

Żeby prze­ko­nać się, że podróż na Bia­ło­ruś to nie tylko przy­goda ale przede wszyst­kim moż­li­wość odkry­wa­nia pięk­nych kra­jo­bra­zów i otwar­tych na tury­stów ludzi zapra­szamy 18 listo­pada o godzi­nie 19.00 na spo­tka­nie z panem Bro­ni­sła­wem Pie­truszką.

Gorąco pole­camy!