show sidebar & content

"Bajkał - buriackie słodkie morze" - slajdowisko 25 maja

10 Maj 2016
Ze względu na uni­kalną przy­rodę i piękne widoki Baj­kał stał się jed­nym z tury­stycz­nie naja­trak­cyj­niej­szych miejsc w Rosji. Dla miej­sco­wych ple­mion jest jezio­rem świę­tym i nazy­wają go - Błę­kit­nym Okiem Sybe­rii.
DSC09804
A skąd nazwa Baj­kał?. Jedna z teo­rii wywo­dzi nazwę naj­głęb­szego jeziora świata od turec­kich słów „Baj-kul”, które ozna­czają „bogate jezioro”. Inna suge­ruje powią­za­nie nazwy Morza Sybe­rii z mon­gol­skimi sło­wami „Baj­kał Dałaj”, czyli „wiel­kie jezioro”. Ale to tylko hipo­tezy, bo tak naprawdę nikt nie wie skąd się ta nazwa wzięła.
W środę 25 maja zapra­szamy w fascy­nu­jącą podróż nad Baj­kał — jedno z naj­bar­dziej tajem­ni­czych miejsc na naszej pla­ne­cie. Naj­głęb­sze jezioro świata, gigan­tyczny zbior­nik kry­sta­licz­nie czy­stej słod­kiej wody, a do tego obszar, z któ­rym jest zwią­za­nych wiele legend, prze­są­dów i nie­wy­ja­śnio­nych wypad­ków.
Naszym prze­wod­ni­kiem po tych nie­zwy­kłych oko­li­cach będzie pan Piotr Pacho­larz, który opo­wie o naj­głęb­szym jezio­rze świata, spo­tka­niu z buriacką Polo­nią, sto­licy Buria­cji — Ułan Ude, a także o lama­iź­mie i sza­ma­niź­mie po buriacku . Odwie­dzimy także wieś Tar­ba­ga­taj, w któ­rej pamię­tają o królu Sta­ni­sła­wie Augu­ście Ponia­tow­skim.
Tej niesamowitej,pełnej tajem­nic podróży nie możesz prze­ga­pić.
Gorąco pole­camy!