show sidebar & content

"Australia - czas spełnić marzenia" - slajdowisko 21 czerwca

09 Cze 2017

W środę 21 czerwca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy w podróż do odle­głej Austra­lii.

A 5.08 DSC01894

Austra­lia zachwyca kra­jo­bra­zami oraz nie­zwy­kłym świa­tem przy­rody. Ginący świat Abo­ry­ge­nów pobu­dza wyobraź­nię nie tylko wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych filo­zo­fią i sztuką. Kon­glo­me­rat ras, w któ­rych coraz łatwiej spo­tkać Azja­tów.

Miesz­kańcy miast uwiel­bia­jący sport i relaks na pla­żach, zie­mia pełna bogactw natu­ral­nych. Upał i zimno. Nowo­cze­sność “bia­łego czło­wieka” i malo­wi­dła naskalne sprzed tysięcy lat. Święta góra Uluru, Góry Błę­kitne, kra­ina opali, Mel­bo­urne, Syd­ney, Can­berra … Rasizm i tole­ran­cja. Kra­ina o któ­rej marzy wielu ludzi i gdzie nie­któ­rzy odna­leźli swój kawa­łek szczę­ścia. Czy warto tam poje­chać?…”

O tym, że warto prze­kona nas Agata Wło­dek, która 20 lat prze­pra­co­wała w hote­lar­stwie. W 2014 roku odbyła swoją pierw­szą, lecz nie ostat­nią podróż do Austra­lii. Autorka dwóch ksią­żek — tej o Austra­lii i o Indiach Połu­dniowo — Wschod­nich. Podróż­niczka, blo­gerka, wolon­ta­riuszka.

Gorąco pole­camy!