show sidebar & content

Antarktyda - slajdowisko 16 października

05 Paź 2019

“…Antark­tyda – naj­mniej znany i dopiero w XX wieku zdo­byty i czę­ściowo poznany VI kon­ty­nent. Czę­sto mylona z Ark­tyką i Antark­tyką, nie­za­miesz­kała, poza sta­cjami polar­nymi, w tym pol­ską. Wbrew powszech­nym opi­niom nie jest to jedy­nie kra­ina lodu i śniegu, ale także wyso­kich gór /najwyższy szczyt to Mt.Vinson 4892m/, w tym wul­ka­nów i sto­sun­kowo boga­tej fauny – pta­ków z pin­gwi­nami na czele oraz ssa­ków – fok i wie­lo­ry­bów…”

????????????????????????????????????

W środę16 paź­dzier­nika o godzi­nie 19.00 zapra­szamy w nie­zwy­kłą podróż do nie­zwy­kłego zakątka świata — na Antark­tydę. Razem z panem Andrze­jem Urba­ni­kiem odkry­jemy i poznamy to nie­zwy­kłe miej­sce.

Gorąco pole­camy!