show sidebar & content

"Pantanal - tropem Kapibar, Kajmanów, Żabiru i Tukanów" - slajdowisko 27 marca

14 Mar 2019

“Bra­zy­lij­ski Pan­ta­nal to naj­więk­szy na świe­cie obszar mokra­deł regu­lar­nie zale­wany w porze desz­czo­wej przez rzekę Para­gwaj i jej dopływy. Nazwa wywo­dzi sie od por­tu­gal­skiego słowa pan­tano — czyli bagno. Na obsza­rze 200 tys. km kwa­dra­to­wych, na styku zachod­niej Bra­zy­lii, Boli­wii i Para­gwaju, żyje nie­zli­czona liczba dzi­kich zwie­rząt i tysiące gatun­ków roślin, w tym wiele nie­spo­ty­ka­nych w innych regio­nach.

Można tu zaob­ser­wo­wać ponad 700 gatun­ków pta­ków, wśród nich ogrom­nego bociana żabiru, który jest sym­bo­lem Pan­ta­nalu. W lasach i na tra­wia­stych sawan­nach, zwa­nych tu cer­rado, żyje ok. 80 gatun­ków ssa­ków i ponad 50 gatun­ków gadów, a wodach rzek pływa ponad 260 gatun­ków ryb.

P1440563 BuracodasAraras

Wśród drzew na sawan­nie wyróż­niają się kolo­rowo kwitnące wio­senną porą gatunki z rodzaju Tabe­buja, obsy­pane lej­ko­wa­tymi, różo­wymi lub żół­tymi kwia­tami, zapy­la­nymi przez koli­bry. Wędru­jąc po pal­mo­wych lasach można wytro­pić dzi­kie ostro­nosy, pan­cer­niki i mrów­ko­jady, a także natknąć się na olbrzy­mie ana­kondy. Nad rze­kami w nocy błysz­czą oczy setek kaj­ma­nów, a cza­sem i groź­nego jagu­ara (w Pan­ta­nalu żyje obec­nie naj­więk­sza popu­la­cja jagu­arów w obu Ame­ry­kach).

W Pan­ta­nalu wypasa się ogromne stada bydła. Opieka nad nimi to zaję­cie pan­ta­ne­iros — potom­ków indiań­skich, afry­kań­skich i hisz­pań­skich miesz­kań­ców tych tere­nów.

Rezer­wat Bios­fery Pan­ta­nal obej­muje rów­nież teren Parku Naro­do­wego Serra da Bodo­qu­ena — kra­sową kra­inę jaskiń, peł­nych kolo­ro­wych ryb rzek o kry­sta­licz­nej, przej­rzy­stej wodzie, spły­wa­ją­cych licz­nymi wodo­spa­dami wśród tro­pi­kal­nych lasów, zamiesz­ka­nych przez nie­zwy­kłe zwie­rzęta.

Pan­ta­nal to nie­za­po­mniana przy­goda, a dla nas jako przy­rod­ni­ków i foto­gra­fów przy­rody istny raj. Ten fascy­nu­jący rezer­wat przy­rody eks­plo­ro­wa­li­śmy pie­szo, konno, samo­cho­dami tere­no­wymi i łodziami.

Po raz pierw­szy w życiu upra­wia­łam snor­ke­ling spły­wa­jąc nur­tem rzeki pły­ną­cej przez dżun­glę, wśród pod­wod­nych łąk wodo­ro­stów i tro­pi­kal­nych ryb.

Pan­ta­nal to cią­gle jesz­cze dzika kra­ina z bogac­twem nie­ska­żo­nej przy­rody, jedno z naj­dzik­szych miejsc naszej pla­nety…”

Maria Lankosz-Mróz i Andrzej Mróz

W środę 27 marca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na kolejne spo­tka­nie z panią Marią Lankosz-Mróz i panem Andrze­jem Mro­zem i ich prze­piękną i nie­zwy­kle barwną opo­wie­ścią o Bra­zy­lii połą­czoną z poka­zem zachwy­ca­ją­cych, kolo­ro­wych zdjęć.

Gorąco pole­camy!