show sidebar & content

Andrzejki 30.11.2013

16 Paź 2013

Zapra­szamy wszyst­kich do wspól­nej zabawy w ten wyjąt­kowy wie­czór.

Będziemy się bawić przy muzyce na żywo w wyko­na­nie zespołu Kasia i Pawła Dudzika z zespołu PIĘKNA I BESTIE oraz muzy­ków z innych skła­dów, któ­rzy stwo­rzyli zespół BILLY THE KID.

Utwory z lat 60, 70, 80, 90 i naj­now­sze prze­boje zapew­nią świetną zabawę !!!

Dla wszyst­kich zapew­niamy wróżby i liczne atrak­cje, a tych co zgłod­nieją zapra­szamy na pyszne potrawy z naszego MENU.

Rezer­wa­cja miejsc

20 zł/ os

W dniu imprezy kwota do wyko­rzy­sta­nia w barze.

603 868 918