show sidebar & content

"Andaluzja - koniec i początek Europy" - slajdowisko 27 kwietnia

11 Kwi 2016

“…Dzie­sięć mie­sięcy to wystar­cza­jący czas, by wspiąć się na naj­wyż­szy szczyt kon­ty­nentu euro­pej­skiego znaj­du­jący się poza Alpami, pozjeż­dżać z ide­al­nie przy­go­to­wa­nych sto­ków gór Sierra Nevada, poba­wić się w sur­fera i spró­bo­wać ujarz­mić fale Oce­anu Atlan­tyc­kiego, bro­nić sie­bie i swo­jego dorobku przed cie­kaw­skimi mał­pami w jed­nym z naj­mniej­szych „państw” świata, znie­na­wi­dzić uwiel­bianą przez nie­któ­rych cor­ridę, zro­bić sobie sel­fie z Mes­sim, bawić się na jed­nym z naj­więk­szych kar­na­wa­łów świata, czy cof­nąć się w cza­sie i zapo­mnieć się na „kwiet­nio­wym festy­nie” peł­nym tańca, muzyki i uśmie­chu. A to wszystko w obrę­bie jed­nego regionu. Taka wła­śnie jest Anda­lu­zja — tam gdzie koń­czy się i zaczyna Europa…”

Darek Guzik Prawda (facebook.com/guzikaprawda)

P1170044

Jeśli macie ochotę posłu­chać o wielu cie­ka­wych przy­go­dach w Anda­lu­zji, pooglą­dać wspa­niałe, kolo­rowe zdję­cia i uczest­ni­czyć w cor­ri­dzie to zapra­szamy 27 kwiet­nia o godzi­nie 19.00 na kolejne spo­tka­nie z Dar­kiem Guzi­kiem i jego wspo­mnie­niami.

Gorąco pole­camy!