show sidebar & content

Ameryka Południowa na motocyklu - slajdowisko 5 czerwca

21 Maj 2019

sample-16Czo­łem !
Chciał­bym Was zapro­sić na moje wymą­drza­nie się na temat Ame­ryki Połu­dnio­wej — 5 czerwca 2019 !!
Kupu­jąc mój mały moto­cykl (125cc) w kolum­bij­skim MEDELLIN nie do końca wie­rzy­łem że uda mi się poko­nać na moim wehi­kule 8000 kilo­me­trów prze­mie­rza­jąc Kolum­bie, Ekwa­dor, Peru oraz Boli­wię. Udało się ! Moja opo­wieść spro­wa­dzi się do wszyst­kich miłych i życz­li­wych osób które pozna­łem pod­czas wyprawy, miejsc war­tych zoba­cze­nia oraz wska­zó­wek jak gringo może zare­je­stro­wać moto­cykl w Kolum­bii i bez­piecz­nie prze­kra­czać gra­nice jak i rów­nież w jaki spo­sób odna­leźć się w kul­tu­rze Macho : )
Pod­czas slaj­do­wi­ska poczę­stuję Was opo­wie­ściami o kli­ma­cie mia­sta Esco­bara, prze­bi­jemy się przez górzy­ste tereny Kolum­bii, wspól­nie spę­dzimy tro­chę czasu z Wene­zu­el­czy­kami na przej­ściu gra­nicz­nym i zapy­tamy dla­czego i dokąd jaką! Spraw­dzimy Ekwa­dor­skie wul­kany i szybko wsko­czymy na Peru­wiań­skie pustynne stepy które dopro­wa­dzą nas do grzbietu Andów w oko­li­cach Huaraz. Przyj­rzymy się histo­rycz­nej sto­licy Inków — Cusco i wyja­śnimy dla­czego mimo tak wielu trzę­sień ziemi mia­sto w nie­na­ru­szo­nym sta­nie ucho­wało się po dzień dzi­siej­szy. Następ­nie szybka objaz­dówka wokół jeziora Titi­caca i z krót­kim pit sto­pem w La Paz wyru­szymy na naj­więk­sze sol­ni­sko na świe­cie Salar de Uyuni aby delek­to­wać się gwieź­dzi­stymi wido­kami w nocy !
Zapra­szam Was ser­decz­nie !

Do zoba­cze­nia i do usły­sze­nia !
Łukasz — Koma­rem w Świat

Zapra­szamy w środę 5 czerwca o godzi­nie 19.00 na spo­tka­nie z Łuka­szem Mie­rze­jew­skim- prze­żyj nie­za­po­mniane chwile w Ame­ryce Połu­dnio­wej.

Gorąco pole­camy!