show sidebar & content

Ameryka mniej znana - slajdowisko 6 maja

20 Kwi 2015

6 maja o godzi­nie 19.00 Ewa Łuka­sik opo­wie jak „odkry­wała Ame­rykę”, miesz­kała u przy­ja­ciół w USA, uczest­ni­czyła w ich życiu rodzin­nym i towa­rzy­skim, wraz z nimi podró­żo­wała po Ame­ryce oraz odwie­dzała miej­sca nie­ko­niecz­nie naj­bar­dziej znane z fol­de­rów biur podróży — czyli po pro­stu — jak zwie­dziła Ame­rykę „przy oka­zji”?

PICT2481

Ame­ryka to nie tylko wie­żowce Chi­cago, roz­ryw­kowe Las Vegas, słynne mosty i rów­nie słynne strome uliczki San Fran­ci­sco, ogromne sekwoje w Kali­for­nii, kak­tusy w Ari­zo­nie, osza­ła­mia­jące Yose­mite, czy może nieco mniej znane łuki skalne w Arches Natio­nal Park, ale i też uro­kliwe Santa Fe, holen­der­skie mia­steczko Hol­land w Michi­gan lub bawar­skie Her­mann w Mis­so­uri. To rów­nież słynna droga 66 z Chi­cago do Los Ange­les, czy też miej­sca zwią­zane z histo­rią wyprawy Lewisa i Clarka, któ­rzy wyty­czyli szlak zdo­by­cia Dzi­kiego Zachodu z Saint Louis do Pacy­fiku. Cie­ka­wostki polo­nijne to m.in. parada z oka­zji 3 maja w Chi­cago lub spo­tka­nie pol­skiej orga­ni­za­cji w Char­le­ston w Połu­dnio­wej Karo­li­nie…

Ewa Łuka­sik

Ser­decz­nie zapra­szamy!