show sidebar & content

"Ameryka mniej znana - ciąg dalszy" - slajdowisko 4 listopada

22 Paź 2015

Pamię­ta­cie cie­kawą i pełną humoru opo­wieść pani Ewy Łuka­sik o zwie­dza­niu Ame­ryki “przy oka­zji”? Jeśli tak to zapra­szamy na ciąg dal­szy w środę 4 listo­pada o godzi­nie 19.00. Tych, któ­rzy byli w maju zapew­niamy, że będą to zupeł­nie nowe wspo­mnie­nia — bo z każ­dej podróży przy­wozi się coś zupeł­nie innego i nie­po­wta­rzal­nego. A wszy­scy prze­ko­nają się, że Ame­ryka to kraj o “stu obliczach“i zawsze można tutaj odkryć coś nowego.

Exif_JPEG_PICTURE

“…Czy można jeź­dzić na nar­tach w Górach Ska­li­stych, pły­wać w Atlan­tyku i Pacy­fiku, wspi­nać się na Górę Wiel­błą­dzią w Pho­enix w Ari­zo­nie, podzi­wiać ele­ganc­kie rezy­den­cje w Char­le­ston i peł­no­mor­skie żaglowce z wie­żow­cami Chi­cago w tle, spa­ce­ro­wać po Gol­den Gate Bridge w San Fran­ci­sco, miesz­kać w namio­cie w Parku Naro­do­wym Yose­mite oraz w kasy­nie w Las Vegas, jak rów­nież w ele­ganc­kim apar­ta­men­cie z wła­snym jacuzzi, być w Ope­rze i teatrze w St. Louis oraz na kon­cer­cie Sal­wa­dora San­tany (syna Car­losa) …. nie mając pie­nię­dzy i nie zna­jąc angiel­skiego?
Można, jeśli się ma w Ame­ryce przy­ja­ciół. O tym wszyst­kim opo­wia­da­łam 6 maja. Dla przy­po­mnie­nia dla tych co byli, a infor­ma­cyj­nie dla tych, co nie byli, pro­po­nuję zaj­rzeć tu: http://www.cafekontynenty.pl/ameryka-mniej-znana-slajdowisko-6-maja/

4 listo­pada zapra­szam na „ciąg dal­szy” opo­wie­ści o zwie­dza­niu Ame­ryki „przy oka­zji” .

Tym razem zatrzy­mamy się m.in. w jed­nym z naje­le­gant­szych miast USA-Charleston w Połu­dnio­wej Karo­li­nie. Będzie rów­nież o sile przy­jaźni …”

Ewa Łuka­sik

Gorąco pole­camy!