show sidebar & content

"Afryka - nie tylko mosty. Część II" - ostatnie slajdowisko przed wakacjami 20 czerwca

11 Cze 2018

W środę 20 czerwca o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na kolejne spo­tka­nie z prof. Kazi­mie­rzem Flagą, z któ­rym po raz kolejny wyru­szymy w podróż do Afryki. Tym razem będziemy “odkry­wać” Nami­bię, Zambię oraz Zim­ba­bwe.

image003

“…Zapra­szam w podróż do Afryki Połu­dnio­wej w ramach VII Świa­to­wej Wyprawy Mosto­wej.

To druga część naszej opo­wie­ści, która obej­mo­wać będzie Nami­bię, Bot­swanę, Zim­ba­bwe i Zambię.

Otwarte prze­strze­nie, zmie­nia­jące się kra­jo­brazy (pusty­nia, sawanna, góry, księ­ży­cowe widoki wzdłuż Ske­le­ton Coast), lokalni miesz­kańcy (Himba, Her­rero, Owambo z jed­nej strony, a potom­ko­wie nie­miec­kich kolo­ni­za­to­rów z dru­giej) i odkry­wa­nie zwie­rząt (Wiel­kiej i Małej Piątki) to zale­d­wie parę powo­dów, dla któ­rych warto wybrać się w te rejony Afryki…”

Gorąco pole­camy!