show sidebar & content

"Afryka 6 zmysłami" - slajdowisko 10 kwietnia

28 Mar 2019

“…Ewa Kor­but w Kenii i Tan­za­nii spę­dziła 6 tygo­dni. I od pierw­szego nabra­nego na Afry­kań­skiej ziemi odde­chu, od pierw­szego kroku posta­wio­nego na lot­ni­sku w Nairobi, chło­nęła, pozna­wała, uczyła się. 6 tygo­dni to za mało, żeby wszyst­kiego spró­bo­wać i wszystko poznać. Tym bar­dziej wytę­żała 6 zmy­słów, by czer­pać jak naj­wię­cej.

6 tygo­dni wystar­czyło, by Kenią i Tan­za­nią się zafa­scy­no­wać i zacząć pla­no­wać kolejne wizyty (co uda się w sierp­niu 2019).

Na spo­tka­niu Ewa podzieli się nie tylko zdję­ciami i wia­do­mo­ściami o swo­jej podróży, ale także, a może przede wszyst­kim, przy­to­czy histo­rie o naj­więk­szym bogac­twie Afryki — o jej miesz­kań­cach. Poznamy z nią Afrykę wschod­nią 6 zmy­słami. Poznamy kil­koro jej miesz­kań­ców, któ­rzy tak mocno wpły­nęli na życie Ewy. Dowiemy się, co różni kenij­ską her­batę, jak pachną przed­mie­ścia sto­licy, co dziw­nego jest we wło­sach i skó­rze “mzungu”, ile czasu potrzeba, by tań­czyć na litur­gii… i wiele wiele wię­cej…”

Ewa Kor­but

3_1 (14)

W środę 10 kwiet­nia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na spo­tka­nie z Panią Ewą Kor­but i jej wspo­mnie­niami oraz wzru­sza­ją­cymi zdję­ciami z Afryki

Pod­czas spo­tka­nia będą sprze­da­wane afry­kań­skie gadżety i rze­czy uszyte z afry­kań­skich tka­nin — zebrane środki zostaną wyko­rzy­stane na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tywną na rzecz Afryki, którą pro­wa­dzi Pani Ewa. Będą też roz­da­wane ulotki z nume­rem konta na które można wpła­cać pie­nią­dze na ten cel.

Za wspie­ra­nie akcji z góry dzię­ku­jemy 🙂

Gorąco pole­camy!