show sidebar & content

49 Błękitny Szczep - zdobywcy przygód" - slajdowisko 3 czerwca

19 Maj 2015

3 czerwca o godzi­nie 19.00 phm. Krzysz­tof Wró­blew­ski opo­wie o “wędrów­kach przez świat małych przy­gód”.20141019_141620

…Opo­wiem o naszej wędrówce przez świat małych przy­gód. Od dwóch lat w naszym pla­nie gosz­czą liczne wycieczki i wyprawy. Udaje się je reali­zo­wać regu­lar­nie, pra­wie co mie­siąc, co w dzi­siej­szym zago­nio­nym świe­cie jest war­to­ścią samą w sobie. I choć nie są to spek­ta­ku­larne wyczyny to i tak pie­czo­ło­wi­cie zbie­ramy pamiątki z tych wypraw. Była Dolina Koby­lań­ska, Bole­cho­wicka, Klu­czwody, Prąd­nika, Jaski­nia Wierz­chow­ska Górna, Łokietka, Ciemna, Beskid Wyspowy i Makow­ski, spływ kaja­kowy Wisłą, ścianka wspi­nacz­kowa, laser park, wycieczka rowe­rowa z Kra­kowa do Tyńca, ogni­cho czerw­cowe. Chcemy doświad­czać jak naj­wię­cej, a przed nami kolejny rok, kolejne pomy­sły i marze­nia o wypra­wach na miarę wypraw Marka Kamiń­skiego. Może kie­dyś nas szczep zasłuży sobie, by nosić jego imię…

Zapra­szam na slaj­do­wi­sko o har­cer­skiej przy­go­dzie.
Czu­waj
phm. Krzysz­tof Wró­blew­ski

Pod­czas slaj­do­wi­ska spró­bu­jemy “praw­dzi­wego” har­cer­skiego poczę­stunku — ziem­nia­ków “z ogni­ska” i pie­czo­nej kieł­ba­ski.

Gorąco pole­camy!