show sidebar & content

"23 kilometr"- spotkanie z autorem książki

30 Mar 2016

We wto­rek 26 kwiet­nia o godzi­nie 19.00 zapra­szamy na spo­tka­nie z panem Krzysz­to­fem Nowa­kow­skim — auto­rem książki pt. “23 kilo­metr”. To publi­ka­cja jedyna w swoim rodzaju. Jesz­cze żaden Polak, czy Polka nie opi­sała swo­jego codzien­nego i podróż­ni­czego życia prze­mie­rza­nego psim zaprzę­giem. Wraz z auto­rem prze­nie­siemy się w Świat Dale­kiej Pół­nocy, wypraw i wiel­kich wyści­gów psich zaprzę­gów i odkry­jemy życie wypeł­nione pasją i miło­ścią do natury i zwie­rząt.

DSC09828-002

“ Jazda psim zaprzę­giem to jeden z naj­lep­szych spo­so­bów obco­wa­nia z dziką przy­rodą. Kon­ku­ro­wać z nią może jedy­nie czło­wiek poru­sza­jący się pie­szo, czy na nar­tach. Czuje on śnieg, lód, skałę, swo­imi sto­pami. Jed­nak mamy nad nim prze­wagę, my mamy swoje stopy i cztery łapy każ­dego z psów, mamy swoją parę oczu i tyle par oczu jesz­cze, ile w naszym zaprzęgu bie­gnie psów, tak samo mamy swój nos i wiele nosów psich. Jeste­śmy czło­wie­kiem i psami zara­zem. Jed­no­ścią, sta­dem, w któ­rym każdy jest nie­zbędny. To bar­dzo pier­wotne uczu­cie. Kiedy jeden z psów zoba­czy reni­fera, czy ptaka, zoba­czy go całe stado, także my. To wła­śnie sta­nowi magię psiego zaprzęgu.”

Gorąco pole­camy!